Sociālās palīdzības nodaļa

Kategorija: Sociālais dienests
Sestdiena, 27 Jūnijs 2015
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 28 Novembris 2017 13:59

Sociālās palīdzības nodaļas vadītāja
Linda LAICĀNE
Tālr.: 64521176,
mob.: 25608650

SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS NODAĻA:

 • izvērtē ģimenes (personas) ienākumus un personiskos resursus, veic klienta apsekošanu dzīvesvietā.
 • likumā noteiktajā kārtībā pārbauda saņemto informāciju par personu, kurai nepieciešama sociālā palīdzība, informē par tiesībām un iespējām to saņemt, izstrādā sociālās rehabilitācijas plānus;
 • sniedz klientam sociālo palīdzību, pamatojoties uz viņa materiālo resursu novērtējumu Balvu novada pašvaldības saistošo noteikumu ietvaros, individuāli paredzot katra klienta līdzdarbības pienākumus;
 • sagatavo administratīvo aktu projektus par sociālās palīdzības piešķiršanu vai atteikumu, informējot personu par pieņemto lēmumu, atteikuma gadījumā rakstveidā norādot atteikuma iemeslus un lēmuma pārsūdzēšanas termiņus un kārtību;
 • sniedz rekomendācijas studentiem;
 • izsniedz izziņas par apgādnieku ienākumiem;
 • izsniedz izziņas par atbilstību par trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam;
 • izstrādā Balvu novada pašvaldības saistošos noteikumus par sociālo palīdzību dažādām mērķa grupām un sagatavo pabalstu budžeta projektu nākošajam gadam;
 • sadarbojas ar NVA nodarbinātības veicināšanas programmu realizēšanā;

Personai ir pienākums līdzdarboties ar sociālās palīdzības saņemšanu saistītā lēmuma pieņemšanas procesā, parakstīt vienošanos par līdzdarbību un aktīvi iesaistīties savas problēmas risināšanā, pildot šos līdzdarbības pienākumus.

KĀDUS PABALSTUS VAR SAŅEMT BALVU NOVADĀ?

Sociālā palīdzība Balvu novada trūcīgām ģimenēm (personām):

 • brīvpusdienas skolēniem (nepārsniedzot 1,20 euro/dienā);
 • ēdināšana pirmsskolas izglītības iestādēs – 100% apmērā;
 • mācību līdzekļu iegāde 38,00 euro/gadā vienam skolēnam un bērnam, kurš pirmskolas izglītības iestādē apgūst 5-gadnieku un 6-gadnieku apmācību programmu;
 • dzīvokļa (mājokļa) pabalsts līdz 342,00 euro/gadā;
 • veselības aprūpes pabalsts līdz 60,00 euro/gadā vienai personai;
 • Balvu novada profesionālās ievirzes skolās mācību maksas izdevumu 100% apmaksa.

Sociālā palīdzība Balvu novada maznodrošinātām ģimenēm (personām):

 • brīvpusdienas skolēniem nepārsniedzot (1,20 euro/dienā);
 • ēdināšana pirmsskolas izglītības iestādēs – 100% apmērā;
 • mācību līdzekļu iegāde 38,00 euro/gadā vienam skolēnam un bērnam, kurš pirmskolas izglītības iestādē apgūst 5-gadnieku un 6-gadnieku apmācību programmu;
 • veselības aprūpes pabalsts līdz 30,00 euro/gadā (vienai personai);
 • dzīvokļa (mājokļa) pabalsts līdz 171,00 euro/gadā;
 • Balvu novada profesionālās ievirzes skolās mācību maksas izdevumu 100% apmaksa.

Bērna piedzimšanas pabalsts:

Ja bērna un viņa abu vecāku deklarētā un faktiskā dzīves vieta ir Balvu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, pabalsta apmērs ir 150.00 euro par katru jaundzimušo bērnu. Ja bērna un viena no vecākiem deklarētā un faktiskā dzīves vieta ir Balvu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, pabalsta apmērs ir 75.00 euro par katru jaundzimušo bērnu.

Pabalsts ārkārtas situācijā: tiek piešķirts ģimenei (personai), kuras deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir Balvu novada administratīvā teritorijā (stihiskas nelaimes gadījumā – ugunsgrēks, plūdi, vētra u.c. dabas katastrofas), un dēļ tā nespēj apmierināt savas pamatvajadzības. Pabalsta apmērs tiek noteikts ņemot vērā stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas. Pabalsta apmērs ir līdz 380.00euro/gadā.

Veselības uzlabošanas pabalsts:

 • Bērni ar invaliditāti, un bērni, kuri slimo ar celiakiju. Pabalsta apmērs ir līdz 95,00 euro/gadā;
 • Balvu novada iedzīvotāji, kuri slimo ar tuberkulozi (aktīvajā slimības periodā, bet ne ilgāk kā 6 (sešus) mēnešus. Pabalsta apmērs ir līdz 38,00 euro/mēnesī;
 • Balvu novada iedzīvotāji, kuriem veikta operācija vai bijusi ārstēšanās slimnīcā (t.sk. arī dienas stacionārā) un minētie pakalpojumi saņemti pēdējo 6 (sešu) mēnešu laikā:
  • trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām) pabalsta apmērs ir līdz 100% no veiktajiem maksājumiem, bet ne vairāk 380,00 euro/gadā;
  • personām, kuru ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 266,00 euro, pabalsta apmērs ir līdz 50% no veiktajiem maksājumiem, bet ne vairāk 380,00euro/gadā;
 • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki. Pabalsta apmērs ir līdz 95,00 euro/gadā;
 • Trūcīgas un maznodrošinātas personas, kuras ārstējušās no dažāda veida atkarībām pabalsta apmērs ir līdz 190,00 euro.

Ēdināšanas pabalsts:

nakts patversmes klientiem; krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām) - zupas virtuves taloni (Balvu pilsētā), pārtikas taloni (lauku teritorijā).

Pabalsts sodu izcietušai personai:

Pabalsts tiek izmaksāts 1 reizi gadā un tā apmērs ir 38.00 euro, pie iesnieguma pievienojot klāt ieslodzījuma vietas izdoto pārvaldes izziņu par atbrīvošanu.

Pabalsts dokumentu atjaunošanai (pases noformēšana):

pabalstu var saņemt trūcīgas personas 1 reizi 5 gados;

Svētku un atceres dienu pabalsti: svētku pabalsts: 85, 90, un 95 gadu dzimšanas dienā – pabalsta apmērs ir 50,00euro; 100.dzimšanas dienā pabalsta apmērs ir 150,00euro; 101. dzimšanas dienā un katrā nākamajā dzimšanas dienā pabalsta apmērs ir 50,00euro; Ziemassvētku pabalsts: bērniem ar invaliditāti un pakalpojuma “Aprūpe mājās” klientiem; Politiski represētā personām – 30,00euro/gadā; Pabalsts goda pilsoņiem-760,00euro apmērā/gadā.

Klientu pieņemšanas laiki Balvu pilsētā un pagastos:

Pieņemšanas vieta

Speciālista vārds, uzvārds

Pieņemšanas laiki 

Tālruņa numurs

Raiņa iela 52,
Balvi

Linda Laicāne

Pirmdiena 8.30-18.00 (pēc pieraksta)
Trešdiena 8.30-17.00 (pēc pieraksta)
Piektdiena 8.30-12.00 (pēc pieraksta)

64521176
25608650

Raiņa iela 52,
Balvi

Maruta Tabūne

Pirmdiena 8.30-12.00; 13.00-18.00 (pēc pieraksta)
Trešdiena 8.30-12.00; 13.00-16.00
Piektdiena 8.30-12.00

64521176
26195354

Raiņa iela 52,
Balvi

 

Laura Līdaciņa

 

Pirmdiena 8.30 - 12.00; 13.00-18.00
Trešdiena 8.30 – 12.00; 13.00-16.00 (pēc pieraksta)
Piektdiena 8.30 - 12.00

64521176
28684541

Raiņa iela 52,
Balvi

Aina Stahovska

Pirmdiena 8.30-13.00; 14.00-18.00
Trešdiena 8.30-13.00; 14.00-17.00
Piektdiena 8.30-13.00; 14.00-16.00

64521176
26186216

Raiņa iela 52,
Balvi

„Pagastmāja”, Balvu pagasts

Indra Breidaka

Pirmdiena 8.30-12.00; 13.00-18.00(Balvu pagasta iedzīvotāju   pieņemšana)

Ceturtdiena 8.30-12.00; 12.30-16.00

64521176
26194104

64521357
26194104

Balvu iela 15, Kubuli, Kubulu pagasts

„Mieriņi”, Vīksnas pagasts

Ināra Skopāne

Trešdiena 9.00-12.00; 12.30-17.00
Piektdiena 9.00-12.00; 12.30-17.00

Pirmdiena 9.00-12.00; 12.30-18.00
Ceturtdiena 9.00-12.00; 12.30-14.00

64522236

27815224

Dārza iela 27, Bērzpils, Bērzpils pagasts

Jaunatnes iela 3, Krišjāņi,
Krišjāņu pagasts

Rudīte Dārziņa

Pirmdiena 9.00-12.00; 12.30-17.00
Ceturtdiena 9.00.-12.00; 12.30-15.00

Otrdiena 9.00-12.00; 12.30-15.00 (2x mēnesī)
Trešdiena 9.00-12.00; 12.30-16.00

26625340

Brīvības iela 3a, Tilža, Tilžas pagasts

Ligita Zelča

Pirmdiena 9.00-12.30; 13.00-17.00
Trešdiena 9.00-12.00 (pēc pieraksta)
Ceturtdiena 9.00-12.30; 13.00-17.00

26624044

„Briežuciems”, Briežuciema pagasts

Melderu iela 2, Vectilža, Vectilžas pagasts

Nadežda Logina

Pirmdiena 9.00-12.00; 12.30-17.00
Trešdiena 9.00-12.00; 12.30-15.00 (pēc pieraksta)
Piektdiena 8.30-13.00

Ceturtdiena 8.30-12.00; 12.30-17.00

26183354

64546337
26183354

Ūdru iela 1, Bērzkalne, Bērzkalnes pagasts

„Egļuciems”, Lazdulejas pagasts

Evija Čipate

Pirmdiena 8.30-12.00; 12.30-17.00
Piektdiena 8.30-15.00

Trešdiena 8.30-12.00; 12.30-17.00
Ceturtdiena 8.30-12.00; 12.30-15.00

64522676
26618345

64521372
26618345

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei