Par Balvu novada pašvaldības 2009.gada 01.jūlija Saistošo noteikumu Nr.1 „Balvu novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu

Kategorija: 01.07.2009., protokols Nr.2
Otrdiena, 11 Augusts 2009
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 11 Augusts 2009 11:59

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu, atklāti balsojot PAR- 15 (Ivans Baranovs, Raimonds Bombāns, Sarmīte Cunska, Normunds Dimitrijevs, Pēteris Kalniņš, Inta Kaļva, Andris Kazinovskis, Aivars Kindzuls, Līga Kozlovska, Ināra Ņikuļina, Svetlana Pavlovska, Anita Petrova, Sandis Puks, Egons Salmanis, Jānis Trupovnieks), PRET – 0, ATTURAS – 0, Balvu novada dome NOLEMJ:

  1. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības 2009.gada 01.jūlija saistošos noteikumus Nr.1 „Balvu novada pašvaldības nolikums”.(Pielikumā)
  2. Saistošie noteikumi triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtāmi Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.

Pielikums Nr.2: Balvu novada pašvaldības 2009.gada 01.jūlija saistošie noteikumi Nr.1 „Balvu novada pašvaldības nolikums” uz 20 lapām.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei