38.§ Par dalību projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam pasākumā „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam „Ceļa "Dukuļeva - Cērpene" rekonstrukcija”

Kategorija: 15.04.2011., Protokols Nr.9
Trešdiena, 20 Aprīlis 2011
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 20 Aprīlis 2011 16:56

Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.525 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”, LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, kurā viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana), LR likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, kas nosaka, ka pašvaldības var ņemt no valsts budžeta gan īstermiņa, gan ilgtermiņa aizņēmumus un 25.03.2008. MK noteikumu Nr.196 „Noteikumu par pašvaldības aizņēmumiem un galvojumiem”, kas nosaka kārtību, kādā tiek sniegti pašvaldības aizņēmumi, Finanšu komitejas sēdes 2011.gada 8.aprīļa atzinumu, Apvienotās Tautsaimniecības un vides komitejas un Finanšu komitejas sēdes 2011.gada 12.aprīļa atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 11 (Andris Kazinovskis, Raimonds Bombāns, Pēteris Kalniņš, Normunds Dimitrijevs, Ivans Baranovs, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Pēteris Ozoliņš, Anita Petrova, Ināra Ņikuļina, Svetlana Pavlovska), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Piedalīties ELFLA pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” atklātā projektu konkursā ar projektu „Ceļa "Dukuļeva - Cērpene" rekonstrukcija”.

2. Projekta atbalsta gadījumā, nodrošināt līdzfinansējumu 10% apmērā jeb Ls 24385,35 (divdesmit četri tūkstoši trīs simti astoņdesmit pieci lati, 35 santīmi) no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām un neattiecināmās izmaksas Ls 53272,02 (piecdesmit trīs tūkstoši divi simti septiņdesmit divi lati, 02 santīmi), kopā nosakot Ls 77657,38 (septiņdesmit septiņi tūkstoši seši simti piecdesmit septiņi lati, 38 santīmi). Projekta kopējās izmaksas Ls 297125,57 (divi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši viens simts divdesmit pieci lati, 57 santīmi).

3. Projekta līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanai ņemt kredītu Valsts kasē.

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei