39.§ Par dalību projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam pasākumā „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam „Bērzkalnes pagasta saieta nama būvniecība un ...

Kategorija: 15.04.2011., Protokols Nr.9
Trešdiena, 20 Aprīlis 2011
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 20 Aprīlis 2011 16:58

39.§
Par dalību projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam pasākumā „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam „Bērzkalnes pagasta saieta nama būvniecība un teritorijas labiekārtošana Rubeņos”

 

Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.525 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”, LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, kurā viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana) un 5.punktu, kurā pašvaldības autonomā funkcija ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.); LR likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, kas nosaka, ka pašvaldības var ņemt no valsts budžeta gan īstermiņa, gan ilgtermiņa aizņēmumus un 25.03.2008. MK noteikumu Nr.196 „Noteikumu par pašvaldības aizņēmumiem un galvojumiem”, kas nosaka kārtību, kādā tiek sniegti pašvaldības aizņēmumi, Finanšu komitejas sēdes 2011.gada 8.aprīļa atzinumu, Apvienotās Tautsaimniecības un vides komitejas un Finanšu komitejas sēdes 2011.gada 12.aprīļa atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 11 (Andris Kazinovskis, Raimonds Bombāns, Pēteris Kalniņš, Normunds Dimitrijevs, Ivans Baranovs, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Pēteris Ozoliņš, Anita Petrova, Ināra Ņikuļina, Svetlana Pavlovska), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Piedalīties ELFLA pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” atklātā projektu konkursā ar projektu „Bērzkalnes pagasta saieta nama būvniecība un teritorijas labiekārtošana Rubeņos”.

2. Projekta atbalsta gadījumā, nodrošināt līdzfinansējumu 10% apmērā jeb Ls 2260.32 (divi tūkstoši divi simti sešdesmit lati, 32 santīmi) no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām un neattiecināmās izmaksas Ls 4922.10 (četri tūkstoši deviņi simti divdesmit divi lati, 10 santīmi), kopā nosakot Ls 7182.42 (septiņi tūkstoši viens simts astoņdesmit divi lati, 42 santīmi). Projekta kopējās izmaksas Ls 27525.27 (divdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit pieci lati, 27 santīmi).

3. Projekta līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanai ņemt kredītu Valsts kasē.

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei