43.§ Par finansējumu elektroenerģijas jaudas palielināšanai Balvu Amatniecības vidusskolā

Kategorija: 15.04.2011., Protokols Nr.9
Trešdiena, 20 Aprīlis 2011
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 20 Aprīlis 2011 17:05

Pamatojoties uz 19.05.1994. LR likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļas 2.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu, 29.03.1995. LR likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, kas nosaka, ka pašvaldības budžeta izpildes gaitā likumā „Par pašvaldībām” un šajā likumā noteiktajā kārtībā dome ir tiesīga grozīt pašvaldības budžetu, arī apturēt asignējumus, samazināt vai palielināt uzdevumu finansējuma apjomus, paredzēt jaunu uzdevumu finansēšanu un Balvu novada pašvaldības „Balvu Amatniecības vidusskolas” 2011.gada 9.marta iesniegumu, Finanšu komitejas sēdes 2011.gada 8.aprīļa atzinumu, Apvienotās Tautsaimniecības un vides komitejas un Finanšu komitejas sēdes 2011.gada 12.aprīļa atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 11 (Andris Kazinovskis, Raimonds Bombāns, Pēteris Kalniņš, Normunds Dimitrijevs, Ivans Baranovs, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Pēteris Ozoliņš, Anita Petrova, Ināra Ņikuļina, Svetlana Pavlovska), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Paredzēt palielināt Balvu novada pašvaldības „Balvu Amatniecības vidusskolai” 2011.gada budžetā piešķirto finansējumu Ls 4200,00 (četri tūkstoši divi simti lati un 00 santīmi) apmērā elektroenerģijas jaudas palielināšanai no teritorijas apsaimniekošanas paredzētajiem līdzekļiem.

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.

3. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601).
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei