44.§ Par finansējuma piešķiršanu ēkas Bērzpils ielā 1A, Balvos, jumta seguma remontam

Kategorija: 15.04.2011., Protokols Nr.9
Trešdiena, 20 Aprīlis 2011
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 20 Aprīlis 2011 17:07

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta, 1.daļas 2.punktu, kas nosaka, ka jautājumus, kas saistīti ar pašvaldības budžetu, var izlemt tikai Dome, Apvienotās Tautsaimniecības un vides komitejas un Finanšu komitejas sēdes 2011.gada 12.aprīļa atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 11 (Andris Kazinovskis, Raimonds Bombāns, Pēteris Kalniņš, Normunds Dimitrijevs, Ivans Baranovs, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Pēteris Ozoliņš, Anita Petrova, Ināra Ņikuļina, Svetlana Pavlovska), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Piešķirt finansējumu 3429.80 LVL apmērā no Balvu novada pašvaldības 2011.gada budžeta „izdevumi neparedzētiem gadījumiem” Balvu novada pašvaldības administratīvās ēkas Bērzpils ielā 1A, Balvos, jumta seguma remontam.

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei