Balvu novada pašvaldība izsludina izsoles

Kategorija: Izsoles
Otrdiena, 06 Novembris 2018
Pēdējās izmaiņas: 08 Novembris 2018

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr.24 Brīvības ielā 45, Balvos, Balvu novadā, (kadastra apzīmējums 3801 003 0499 001 024), kas sastāv no trīs istabu dzīvokļa 59,47 m2 platībā un kopīpašuma 5947/91485 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 3801 003 0499 001), zemes platības atbilstoši domājamajām daļām 227,06 m2 platībā (kadastra apzīmējums 3801 003 0499), palīgēkas- šķūņa platības atbilstoši domājamajām daļām 4,23 m2 platībā (kadastra apzīmējums 3801 003 0499 002), palīgēkas - šķūņa platības atbilstoši domājamajām daļām 9,10 m2 platībā (kadastra apzīmējums 3801 003 0499 003) un no palīgēkas -šķūņa platības atbilstoši domājamajām daļām 2.47 m2 platībā ( kadastra apzīmējums 3801 003 0499 004). Izsoles sākumcena – EUR850 (astoņi simti piecdesmit euro).

Lasīt tālāk ...


Balvu novada pašvaldība pirmreizējā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas tiesības uz telpu

Kategorija: Izsoles
Pirmdiena, 05 Novembris 2018
Pēdējās izmaiņas: 05 Novembris 2018

Balvu novada pašvaldība pirmreizējā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas tiesības uz telpu – garāžu Tirgus ielā 7, Balvi, Balvu novads 22,0 m2 platībā (telpu grupas kadastra apzīmējums 3801 003 0024 002).

Nosacītā nomas maksa garāžai ir EUR 0,94/m2 (nulle euro un deviņdesmit četri centi par kvadrātmetru) mēnesī bez PVN. Iznomāšanas termiņš – 5(pieci) gadi. Iznomāšanas mērķis automašīnas novietošana.
Pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldības Saimnieciskajā nodaļā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darbdienu no 2018.gada 5.novembra līdz 2018.gada 9.novembra plkst.16.00.

Izsolāmās telpas-garāžas apskati var veikt iepriekš, saskaņojot ar Balvu novada pašvaldības Saimnieciskās nodaļas nekustamā īpašuma speciālisti Terēziju Začevu (t.65420932; mob.t.26370519).

Ar izsoles noteikumiem un nomas līguma projektu var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv un Balvu novada pašvaldības Saimnieciskajā nodaļā, Bērzpils ielā 1A, Balvos katru darba dienu no 2018.gada 5.novembra līdz 2018.gada 9.novembra plkst.16.00.

Izsole notiks 2018.gada 12.novembrī plkst.15.00 Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos (sēžu zālē, 3.stāvā).

Izsoles noteikumi
Līguma projekts


Balvu novada pašvaldība izsludina izsoli - nomas tiesības uz nedzīvojamām telpām

Kategorija: Izsoles
Piektdiena, 20 Jūlijs 2018
Pēdējās izmaiņas: 20 Jūlijs 2018

Balvu novada pašvaldība pirmreizējā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas tiesības uz nedzīvojamām telpām (kadastra apzīmējums 3856 004 0161 001) „Krišjāņu pamatskola”, Krišjāņi, Krišjāņu pagastā, Balvu novadā:

Lasīt tālāk ...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei