Balvu novada pašvaldība izludina izsoli

Kategorija: Izsoles
Piektdiena, 18 Janvāris 2019
Pēdējās izmaiņas: 18 Janvāris 2019

Balvu novada pašvaldība pirmreizējā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas tiesības uz telpu – garāžu Nr.6 Liepu iela 1B, Balvi, Balvu novads 30,6 m2 platībā (telpu grupas kadastra apzīmējums 3801 001 0301 002 006).

Nosacītā nomas maksa garāžai ir EUR 0,56/m2 (nulle euro un 56 centi par kvadrātmetru) mēnesī bez PVN. Iznomāšanas termiņš – 10 (desmit) gadi. Iznomāšanas mērķis automašīnas novietošanai.

Pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldības Saimnieciskajā nodaļā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darbdienu no 2019.gada 20.janvāra līdz 2019.gada 25.janvāra plkst.16.00.

Izsolāmo telpu apskati var veikt iepriekš saskaņojot ar Balvu novada pašvaldības Saimnieciskās nodaļas nekustamā īpašuma speciālisti Terēziju Začevu (t.65420932; mob.t.26370519).

Ar izsoles noteikumiem un nomas līguma projektu var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv un Balvu novada pašvaldības Saimnieciskajā nodaļā, Bērzpils ielā 1A, Balvos katru darba dienu no 2019.gada 20.janvāra līdz 2019.gada 25.janvāra plkst.16.00.

Izsole notiks 2019.gada 28.janvārī plkst.15.00 Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos (sēžu zālē, 3.stāvā).

Izsoles noteikumi


Balvu novada pašvaldības aģentūra „SAN-TEX” izsludina izsoles

Kategorija: Izsoles
Otrdiena, 15 Janvāris 2019
Pēdējās izmaiņas: 15 Janvāris 2019

Balvu novada pašvaldības aģentūra „SAN-TEX” pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo īpašumu - VW Passat Variant, valsts reģistrācijas numurs FF3698, Bērzpils ielā 56, Balvos, Balvu novadā. Izsoles sākumcena – EUR 143,00 (viens simts četrdesmit trīs euro 00 euro centi).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” mājaslapā www.san-tex.lv, Balvu novada pašvaldības mājaslapā www.balvi.lv vai Balvu novada pašvaldības aģentūrā „SAN-TEX” lietvedībā, Bērzpils ielā 56, Balvos, katru darba dienu no plkst.9:00 līdz 16:00., Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns”. Šajā pat laikā interesenti var veikt izsolāmā objekta apskati.

Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt pašvaldības aģentūrā „SAN-TEX”, ne vēlāk kā līdz 2019.gada 28.janvārim plkst. 16:30, Balvos, Bērzpils ielā 56.

Visiem pretendentiem līdz 2019.gada 28.janvārim plkst. 16:30 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 14,30 (četrpadsmit euro 30 euro centi) un reģistrācijas maksu EUR 5,00 (pieci euro 00 centi), Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX”, Reģ.Nr. 90001663120, bankas kontā: AS “Citadele banka”, konts: LV12PARX 0006 6847 6001 5.

Izsole notiks Bērzpils ielā 56, Balvi, Balvu novads 2.stāvā sēžu zālē, 2019.gada 29.janvārī plkst.09:00.

Izsoles noteikumi

Lasīt tālāk ...


Balvu novada pašvaldība izsludina izsoli

Kategorija: Izsoles
Pirmdiena, 07 Janvāris 2019
Pēdējās izmaiņas: 08 Janvāris 2019

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Celtnieku ielā 15, Balvos, Balvu novadā, kas sastāv no zemes vienības 1418 m2 platībā, kadastra Nr. 3801 003 0708 (kadastra apzīmējums 3801 003 0708). Izsoles sākumcena – EUR 1580,00 (viens tūkstotis pieci simti astoņdesmit euro un 0 centi).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājaslapā www.balvi.lv vai Balvu novada pašvaldībā 34.kabinetā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no plkst.9:00 līdz 16:00. Informācija par izsoli tiek publicēta Balvu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Balvu Novada Ziņas”, laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv. Šajā pat laikā interesenti var veikt izsolāmā objekta apskati.

Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2019.gada 5.marta plkst.16:30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.

Visiem pretendentiem līdz 2019.gada 5.marta plkst.16:30 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 158,00 (viens simts piecdesmit astoņi euro un 0 centi) un reģistrācijas maksu EUR 5,00 (pieci euro 0 centi), Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622, bankas kontā: AS “Citadele banka”, konts: LV 05PARX0012592970001.

Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2019.gada 6.martā plkst. 14.00.

Izsoles noteikumi


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei