Balvu novada attīstības programma

Kategorija: Attīstības plānošanas dokumenti
Piektdiena, 15 Marts 2013
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 15 Marts 2019 15:03

Balvu novada attīstības programma 2018. - 2024.gadam

2019.gada 28.februārī ar Balvu novada Domes lēmumu “PAR BALVU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2018. – 2024.GADAM INVESTĪCIJU PLĀNA AKTUALIZĀCIJU”
(domes sēdes protokols nr.2, 79.§) apstiprināts Balvu novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam aktualizētais Investīciju plāns.

2018.gada 22.novembrī ar Balvu novada Domes lēmumu “PAR BALVU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2018. – 2024.GADAM RĪCĪBAS PLĀNA UN INVESTĪCIJU PLĀNA AKTUALIZĀCIJU” (domes sēdes protokols nr.14, 27.§) apstiprināti Balvu novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam aktualizētie Rīcības un Investīciju plāni.

Pašreizējās situācijas raksturojums – Balvu novada vispārīgs raksturojums;
Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem – Programmas izstrādes un publiskās apspriešanas apraksts.

Par Balvu novada attīstības programmas 2018. - 2024.gadam apstiprināšanu

Ar Balvu novada Domes 2018.gada 25.janvāra lēmumu (prot.Nr.1, 2.§.) apstiprināta Balvu novada attīstības programma 2018.-2024.gadam.

Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par stratēģiskā ietekmes uz vidi
novērtējuma procedūras nepiemērošanu Balvu novada attīstības programmai
2018. -2024.gadam.

Pielikumā:

Lēmums

Balvu novada attīstības programma 2011. – 2017.gadam
(DOKUMENTS IR ZAUDĒJIS SPĒKU AR 2018.GADA 25.JANVĀRI, AR JAUNAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2018. - 2024. GADAM APSTIPRINĀŠANU. DOKUMENTAM IR TIKAI INFORMATĪVS RAKSTURS.)

Balvu novada Domes 2016.gada 13.oktobra sēdē apstiprināti Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam aktualizētie dokumenti: Investīciju programma 2016.-2017.gadam, Integrēto teritoriālo investīciju ietvaros īstenojamās prioritārās projektu idejas ES fondu finansējumam 2014.-2020.gadam un Rīcības plāns 2016.-2017.gadam:

  • Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam aktualizētā Investīciju programma 2016.-2017.gadam (dokuments uz 31 lp., PDF formātā)
  • Pielikums “Integrēto teritoriālo investīciju ietvaros īstenojamās prioritārās projektu idejas ES fondu finansējumam 2014.-2020.gadam” Investīciju programmai 2016.-2017.gadam (dokuments uz 21 lp. PDF formātā)
  • Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam aktualizētais Rīcības plāns 2016.- 2017.gadam (dokuments uz 22 lp. PDF formātā)

Paziņojums par Balvu novada Investīciju programmas 2016.-2017.gadam aktualizēto pielikumu apstiprināšanu

Balvu novada Domes 2016.gada 14.aprīļa sēdē apstiprināti Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam Investīciju programmas 2016.-2017.gadam aktualizētie pielikumi par integrēto teritoriālo investīciju ietvaros īstenojamām prioritārām projektu idejām.

Pielikumā:

Balvu novada Domes 2016.gada 14.aprīļa sēdes lēmums (dokuments PDF formātā)

1.pielikums “Integrēto teritoriālo investīciju ietvaros īstenojamās prioritārās projektu idejas ES fondu finansējumam 2014.-2020.gadam” Investīciju programmai 2016.-2017.gadam (dokuments PDF formātā)

2.pielikums “Kartogrāfiskais materiāls degradētajām teritorijām Investīciju programmas 2016.-2017.gadam pielikumam “Integrēto teritoriālo investīciju ietvaros īstenojamās prioritārās projektu idejas ES fondu finansējumam 2014.-2020.gadam” (dokuments PDF formātā)

Paziņojums par Balvu novada Investīciju programmas 2014.-2017.gadam aktualizēto pielikumu apstiprināšanu

Balvu novada Dome 2016.gada 10.martā ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.4, 56.§) „Par Balvu novada Attīstības programmas 2011.-2017.gadam aktualizēto pielikumu apstiprināšanu”.
Ar domes lēmumu un investīciju programmas 1.pielikumu „ Integrēto teritoriālo investīciju ietvaros īstenojamās prioritārās projektu idejas Eiropas Savienības fondu finansējumam 2014.-2020.gadam” un 2.pielikumu “Kartogrāfiskais materiāls degradētajām teritorijām Investīciju programmas 2016.-2017.gadam pielikumam „ Integrēto teritoriālo investīciju ietvaros īstenojamās prioritārās projektu idejas Eiropas Savienības fondu finansējumam 2014.-2020.gadam” var iepazīties šeit: Lēmuma izraksts

2016.gada 21.februāra Balvu novada Domes sēdē apstiprināta aktualizētā Balvu novada attīstības programma 2011.-2017.gadam.

Pielikumā:

Balvu novada Domes 2015.gada 17.decembra sēdē apstiprināti Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam aktualizētie dokumenti: Investīciju programma 2016.-2017.gadam un Rīcības plāns 2016.-2017.gadam:

  • Balvu novada Domes 2015.gada 13.decembra sēdes lēmums „ Par Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017. gadam aktualizēto Rīcības plāna un Investīciju programmas 2016.-2017.gadam apstiprināšanu” (sēdes protokola Nr.17, 55.§ izraksts, PDF formātā)
  • Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam aktualizētā Investīciju programma 2016.-2017.gadam (dokuments PDF formātā)
  • Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam aktualizētais Rīcības plāns 2016.- 2017.gadam (dokuments PDF formātā)

Balvu novada dome 2015.gada 12.februāra sēdē ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.2, 8.§) „Par kartogrāfisko materiālu Investīciju programmai 2014.-2017.gadam”.

Ar domes lēmumu un kartogrāfisko materiālu investīciju programmas pielikumam Nr.1 „ Integrēto teritoriālo investīciju (ITI) ietvaros īstenojamās prioritārās projektu idejas ES fondu finansējumam 2014.-2020.gadam” var iepazīties šeit.

Balvu novada dome 2014.gada 23.decembrī ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.17, 2.§) „Par aktualizēto Investīciju programmu 2014.-2017.gadam”.

Ar domes lēmumu un investīciju programmas pielikumu Nr.1 „ Integrēto teritoriālo investīciju (ITI) ietvaros īstenojamās prioritārās projektu idejas ES fondu finansējumam 2014.-2020.gadam” var iepazīties šeit: Lēmuma izraksts

Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam Investīciju programma 2014. – 2017.gadam


Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam īstenošanas uzraudzības ziņojums par 2017.gadu

Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam Investīciju programmas 2014.-2017.gadam izpilde

Balvu novada iedzīvotāju aptaujas anketu par pašvaldības pakalpojumu pieejamību un kvalitāti novadā 2017.gadā atbilžu apkopojums

Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam īstenošanas uzraudzības ziņojums par 2016.gadu

Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam Investīciju programmas 2016.-2017.gadam izpilde (projektu īstenošana un to plānoto darbības rādītāju sasniegšana)

Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam īstenošanas uzraudzības ziņojums par 2015.gadu

Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam Investīciju programmas 2014.-2017.gadam izpilde

Balvu novada iedzīvotāju aptaujas anketu par pašvaldības pakalpojumu pieejamību un kvalitāti novadā apkopojums

Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam īstenošanas uzraudzības ziņojums par 2014.gadu

Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam īstenošanas uzraudzības ziņojums par 2013.gadu (Pielikums)

Ziņojums par Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam ieviešanas gaitu 2012.gadā

(1.pielikums) Projektu īstenošana un to plānoto darbības rādītāju sasniegšana

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei