Iestāžu nolikumi

Kategorija: Bez kategorijas
Piektdiena, 21 Augusts 2009
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 16 Aprīlis 2019 15:04

Balvu novada pašvaldības 2009.gada 01.jūlija saistošie noteikumi Nr.1 „Balvu novada pašvaldības nolikums"

Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikums  (Pielikums Nr.1., Pielikums Nr.2.)

Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta nolikums (Struktūrshēma)

Balvu novada pašvaldības Administrācijas nolikums


Balvu novada pašvaldības Būvvaldes nolikums

Balvu novada bāriņtiesas nolikums

Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikums

Balvu kultūras un atpūtas centra nolikums

Balvu novada pašvaldības policijas nolikums

Balvu bērnu un jauniešu centra nolikums  (Pielikums Nr.1., Pielikums Nr.2.)

Balvu sporta centra nolikums

Balvu centrālās bibliotēkas nolikums (Pielikums)

Balvu novada muzeja nolikums

Balvu novada pašvaldības "Pansionāts "Balvi"" nolikums

Balvu novada pašvaldības aģentūras “SAN-TEX” nolikums


Balvu novada iestādes "Balvu pagasta pārvalde" nolikums

Balvu novada iestādes "Bērzkalnes pagasta pārvalde" nolikums

Balvu novada iestādes "Bērzpils pagasta pārvalde" nolikums

Balvu novada iestādes "Briežuciema pagasta pārvalde" nolikums

Balvu novada iestādes "Krišjāņu pagasta pārvalde" nolikums

Balvu novada iestādes "Kubulu pagasta pārvalde" nolikums

Balvu novada iestādes "Lazdulejas pagasta pārvalde" nolikums

Balvu novada iestādes "Tilžas pagasta pārvalde" nolikums

Balvu novada iestādes "Vectilžas pagasta pārvalde" nolikums

Balvu novada iestādes "Vīksnas pagasta pārvalde" nolikums


Balvu pirmskolas izglītības iestādes "Pīlādzītis" nolikums

Balvu pirmskolas izglītības iestādes "Sienāzītis" nolikums

Kubulu pirmskolas izglītības iestādes "Ieviņa" nolikums

Bērzkalnes pirmskolas izglītības iestādes nolikums

Tilžas pirmskolas izglītības iestādes nolikums

Balvu pamatskolas nolikums

Stacijas pamatskolas nolikums (Struktūrshēma)

Tilžas internātpamatskolas nolikums (Struktūrshēma)

Tilžas internātpamatskolas struktūrvienības “Ābeļzieds” reglaments

Balvu Valsts ģimnāzijas nolikums

Bērzpils vidusskolas nolikums

Tilžas vidusskolas nolikums (Struktūrshēma)

Balvu Profesionālā un vispārizglītojošās vidusskolas nolikums (Struktūrshēma)


Balvu Mākslas skolas nolikums

Balvu Mūzikas skolas nolikums

Balvu Sporta skolas nolikums (Struktūrshēma)

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei