Noteikumi, nolikumi

Kategorija: Bez kategorijas
Otrdiena, 18 Oktobris 2011
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 20 Novembris 2018 09:29

Noteikumi:

Nr.1/2018 “Par prēmiju piešķiršanas kārtību Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem”

Nr.1/2016 ,,Grāmatvedības uzskaites kārtība Balvu novada pašvaldībā”

Nr.2/2016 „Par inventarizāciju veikšanu Balvu novada pašvaldībā”

Nr.3/2016 „Skaidrās naudas maksājumu uzskaite Balvu novada pašvaldībā” apstiprināšanu

Nr.4/2016 „Kārtība, kādā Balvu novada pašvaldības aģentūra „SAN-TEX” pārvalda Balvu novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kubulu pagastā, Vīksnas pagastā un atsevišķus dzīvokļu īpašumus Balvu pilsētā”

Nr.6/2016 Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtība Balvu novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu, pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

Nr.7/2016 „Par Balvu novada pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanas un lietošanas kārtību” (Pielikums)

Nr.1/2015 Par skolēnu autobusu izmantošanas kārtību Balvu novadā

Nr.2/2015 „Kārtība, kādā Balvu novada pašvaldība piešķir finansējumu biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām”

Nr.3/2015 „Par Balvu novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību"

Nr.4/2015 „Balvu novada pašvaldības iestāžu sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība"

Nr.5/2015 „Par Balvu novada pašvaldības dienesta dzīvokļu izīrēšanas kārtību”

Nr.6/2015 „Iepirkumu organizēšanas kārtība Balvu novada pašvaldībā”

Nr.7/2015 „Balvu novada Kultūras iestāžu pasākumu plānošanas kārtība”

Nr.8/2015 „Balvu novada Sporta iestāžu pasākumu plānošanas kārtība”

Nr.9/2015 „Par izglītojamo un pedagogu apbalvošanu Balvu novadā”

Nr.1/2014 „Par izīrētāju un īrnieku pienākumiem dzīvojamās mājas (dzīvojamās telpas) remontēšanā un uzturēšanā”

Nr.2/2014 "Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtība Balvu novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu, pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām"

Nr.3/2014 "Par līdzdalības samaksas kārtību Balvu Bērnu un jauniešu centra interešu izglītības pulciņiem"

Nr.4/2014 "Noteikumi par reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtību"

Nr.5/2014 “Noteikumi par pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas un izpildes kontroles kārtību”

Nr.6/2014 “Tirgus izpētes kārtība Balvu novada pašvaldībā”

Nr.7/2014 „Kārtība, kādā pieprasa un izlieto Balvu novada pašvaldības budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” līdzekļus”

Nr.8/2014 “Par Balvu novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku) komandējumiem un darba braucieniem”

Nr.8/2014 Dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas, izlietošanas un uzskaites kārtība Balvu novada pašvaldībā

Nr.1/2013 „Kārtība, kādā organizējami skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā Balvu novadā”

Nr.2/2013 „Par dienesta autotransporta izmantošanu Balvu novada pašvaldības administrācijā un pašvaldības iestādēs, degvielas uzskaitīšanas un norakstīšanas kārtību”

Nr.3/2013 „Kārtība, kādā sadala mērķdotāciju Balvu novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu, pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”

Nr.4/2013 „Par Balvu novada pašvaldības īpašumā, valdījumā vai zemes reformas laikā rīcībā esošu neapbūvētu zemes gabalu iznomāšanu”

Nr.1/2012 ”Kārtība, kādā pieprasa, piešķir un izlieto Balvu novada Domes apstiprinātos līdzekļus neparedzētu izdevumu segšanai”

Nr.2/2012 „Deputāta darbības apstākļu nodrošināšanas kārtība Balvu novada pašvaldībā”

Nr.1/2011 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotācijas izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai, pašvaldību vispārējas pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Balvu novada izglītības iestādēs”

Nr.2/2011 „Noteikumi par mācību maksas kompensēšanu Balvu novada pašvaldības iestāžu amatpersonām un darbiniekiem”

Nr.3/2011 "Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas lietošanas noteikumi"

Nr.1/2010 „Kārtība, kādā izvērtē un finansē interešu izglītības programmas Balvu novadā”

Nr.1/2009 “Kārtība, kādā Balvu novada pašvaldība sedz transporta uzdevumus pirmsskolas, vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem”


Nolikumi:

Balvu novada pašvaldības Vispārējās un juridiskās nodaļas nolikums

Balvu novada pašvaldības Finanšu un attīstības nodaļas nolikums

Balvu novada pašvaldības Saimnieciskās nodaļas nolikums

Balvu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību un informācijas tehnoloģiju nodaļas nolikums

Balvu novada pašvaldības Centralizētās grāmatvedības nolikums

Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra nolikums

Balvu novada Administratīvās komisijas nolikums

Balvu novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijas nolikums

Balvu novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums

Balvu novada Dzīvokļu komisijas nolikums

Balvu novada pašvaldības Ētikas komisijas nolikums (Ētikas kodekss)

Balvu novada pašvaldības Īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijas nolikums

Balvu novada Pastāvīgās Iepirkumu komisijas nolikums

Pirmpirkuma tiesību izvērtēšanas komisijas nolikums

Balvu novada pašvaldības Starptautiskās sadarbības komisijas nolikums

Balvu novada pašvaldības Lauksaimniecības zemju darījumu uzraudzības komisijas nolikums

Amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums

Balvu novada pašvaldības „Pansionāts „Balvi”” pakalpojuma „Grupu dzīvoklis” nolikums

Balvu novada pašvaldības „Pansionāts „Balvi”” dzīvojamo istabu sociāli mazaizsargātām personām nolikums

Konkursa par finansējuma piešķiršanu jaunatnes iniciatīvu projektiem 2013.gadā nolikums

Sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības jautājumos nolikums

Balvu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums

Balvu novada pašvaldības „Pansionāts „Balvi”” sociālā aprūpes pakalpojuma „Pansija” nolikums


Instrukcijas:

Nr.1/2011 "Par izīrētāju pienākumiem dzīvojamās mājas (dzīvojamās telpas) remontēšanā un uzturēšanā"


Dokumentu un arhīva pārvaldības kārtība

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība Balvu novadā

Kārtība, kādā noris atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm


Metodiskie norādījumi:

Par pašvaldības iestāžu pieprasījuma tāmju izstrādāšanu, iesniegšanu un apstiprināšanu


Konkursa "Sakoptākais novada īpašums 2015" nolikums

Balvu novada Domes apbalvojuma „Balvu Goda pilsonis” nolikums

Balvu novada gada balvas kultūrā un sportā „Mūsu lepnums” nolikums

Konkursa „Sakoptākais novada īpašums 2017” nolikums

Balvu novada pašvaldības konkursa „Skaistākais Ziemassvētku noformējums” nolikums

Balvu novada pašvaldības ideju konkursa „Par Balvu novada logo un moto izstrādi”

Sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības jautājumos nolikums

Nolikums konkursam “Gada balva uzņēmējdarbībā”

Konkursa „Esi uzņēmējs Balvu novadā” nolikums

Nolikums “Par Balvu novada Domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību”

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei