Būvvaldes veidlapas

Kategorija: Būvvaldes veidlapas
Otrdiena, 25 Augusts 2015
Pēdējās izmaiņas: 20 Jūlijs 2018

Nosaukums

Iesnieguma veidlapa

Nekustāmais īpašums

Lēmuma par zemes ierīcības projekta nepieciešamību un nosacījumu zemes ierīcības projektam izsniegšana

iesniegums

Zemes ierīcības projekta saskaņošana un apstiprināšana

iesniegums

Izziņas par būves statusu – nepabeigtas jaunbūves ierakstīšanu Zemesgrāmatā izsniegšana

iesniegums

Izziņa par būves neesību dabā

iesniegums

 Teritorijas plānošana

Izziņa par atbilstību Balvu novada teritorijas plānojumam

iesniegums

Iesniegums lokālplānojuma izstrādes uzsākšanai

iesniegums

Iesniegums detalplānojuma izstrādes uzsākšanai

iesniegums

Reklāmas, informācijas objekta vai izkārtni izvietošanas saskaņošana

Reklāmas, informācijas objekta vai izkārtni izvietošanas saskaņošana

iesniegums

Citi

Būvvaldes kompetences jautājumi

iesniegums

Koku ciršana ārpus meža

1.pielikums

2.pielikums

 Būvniecība

Iesniegums par rakšanas darbu atļaujas saņemšanu

1.pielikums

2.pielikums

Iesniegums par atzīmes veikšanu būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai aoliecinājuma kartē

iesniegums

Iesniegums būvatļaujas pārreģistrācijai sakarā ar būvniecības procesa dalībnieka maiņu

iesniegums

Iesniegums būvatļaujas derīguma termiņa pagarināšanai

iesniegums

Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” un ar tiem saistītās veidlapas:

Būvdarbu vadītāja saistību raksts

7.pielikums

Būvuzrauga saistību raksts

8.pielikums

Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumi Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” un ar tiem saistītās veidlapas:

Paskaidrojuma raksts

1.pielikums

Paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai

2.pielikums

Paskaidrojuma raksts ēkas vai telpu grupas lietošanas

3.pielikums

Būvniecības iesniegums

4.pielikums

Apliecinājuma karte ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai bez/ar lietošanas veida maiņu

5.pielikums

Ēkas fasādes apliecinājuma karte

6.pielikums

Paskaidrojuma raksts ēkas konservācijai

7.pielikums

Apliecinājumu paraugi

9.pielikums

Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai

14.pielikums

Apliecinājums par ēkas nojaukšanu

17.pielikums

Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi” un ar tiem saistītās veidlapas:

Paziņojums par būvniecību gatavību ekspluatācijai

1.pielikums

Būvniecības ieceres iesniegums

2.pielikums

Paskaidrojuma raksts

3.pielikums

Apliecinājuma karte

4.pielikums

Projekta saskaņošanas veidlapa

6.pielikums

Iesniegums par atsevišķu koku nociršanu

7.pielikums

Apliecinājums par energoapgādes būvobjekta gatavību ekspluatācijai

8.pielikums

Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumi Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” un ar tiem saistītās veidlapas:

Paskaidrojuma  raksts

1.pielikums

Paskaidrojuma raksts inženierbūves konservācijai

2.pielikums

Apliecinājuma karte inženierbūvēm

3.pielikums

Būvniecības iesniegums

4.pielikums

Apliecinājumu paraugi

6.pielikums

Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai

11.pielikums

Apliecinājums par inženierbūves nojaukšanu

14.pielikums

Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumi Nr.550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” un ar tiem saistītās veidlapas:

Paskaidrojuma raksts 1.grupas būvei

1.pielikums

Būvniecības iesniegums

2.pielikums

Paskaidrojuma raksts būves konservācijai

4.pielikums

Apliecinājumu paraugi

6.pielikums

Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai vai būves nojaukšanu

11.pielikums

Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.501 “Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība” un ar tiem saistītās veidlapas:

Elektronisko sakaru tīkla būvniecības ieceres iesniegums

2.pielikums

Apliecinājums par elektronisko sakaru tīkla būves gatavību ekspluatācijai

7.pielikums

Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” un ar tiem saistītās veidlapas:

Paskaidrojuma raksts 1.grupas ceļam

6.pielikums

Būvniecības iesniegums

7.pielikums

Apliecinājuma karte

8.pielikums

Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai

11.pielikums

 

 


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei