Atbalsta un rehabilitācijas nodaļa

Kategorija: Sociālais dienests
Ceturtdiena, 14 Marts 2013
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 19 Oktobris 2018 10:26

Atbalsta un rehabilitācijas nodaļas vadītāja Līvija VOROŅINA
Tālr. 64521997; 28652089

Atbalsta un rehabilitācijas nodaļa ir veidota domājot par ikvienu, kam nepieciešama psihosociālā palīdzība, atbalsts un rehabilitācija, kurš vēlas pilnveidot attiecības ar līdzcilvēkiem, rūpēties par savu un bērnu emocionālo labsajūtu, fizisko veselību, vēlas atklāt savus iekšējos resursus un balstoties uz tiem uzlabot ģimenes labklājību, psiholoģisko klimatu ģimenē.

Atbalsta un rehabilitācijas nodaļas uzdevumi:

 • Popularizēt ģimenes ideju un tās nozīmi bērna personības veidošanās procesā, sekmēt jauno ģimeņu izglītošanu bērnu audzināšanā.
 • Sniegt psiholoģisko atbalstu krīzes situācijā nonākušai sievietei ar mazgadīgiem bērniem, nodrošināt īslaicīgu uzturēšanos krīzes istabā, piedāvāt psihoterapeitisko palīdzību.
 • Veikt psihosociālo darbu, kas ietver sevī sociālā gadījuma vadīšanu, psihosociālās palīdzības un atbalsa sniegšanu .
 • Īstenot uzvedības sociālās korekcijas programmu bērniem un pusaudžiem ar antisociālu uzvedību, jauniešiem pēc bērnu namiem, internātskolām.
 • Organizēt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā bez vecāku gādības palikušiem bērniem un bērniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem.
 • Organizēt sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu personām ar atkarības problēmām un personām, kuras cietušas no prettiesiskām darbībām un veikušas prettiesiskas darbības.

Atbalsta un rehabilitācijas nodaļā darbojas:

 • Radošā darbnīca vecākiem kopā ar bērniem
  „Darbosimies kopā- iepazīsim krāsu pasauli”.
 • Izglītojoši - preventīvās nodarbības bērniem.”Audzināsim drošus bērnus nedrošā pasaulē”.(Džimbas programma)
 • Motivācijas grupu nodarbības „Veselīgs dzīvesveids”.
 • Izglītojošas grupu nodarbības vecākiem
  „Bērni-mūsu nākotne”.
 • Pašpalīdzības grupa vecākiem, kuri audzina bērniņu līdz 3 gadu vecumam un topošajām māmiņām.
 • Psihosociālās korekcijas grupas pusaudžiem (psihosociālās korekcijas programma) „Pusaudžu loma socializācijas procesā”.
 • AA (anonīmie alkoholiķi) grupas nodarbības.
 • Līdzatkarīgo atbalsta grupa sievietēm”Sievietes, kuras mīl par daudz un mēra mīlestības stiprumu ar moku dziļumu”.
 • „Pavards” – Sociālo prasmju uzlabošana un pilnveidošana mājsaimniecēm.

Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem/ Atbalsta un rehabilitācijas nodaļas vadītāja - plāno un organizē atbalsta un rehabilitācijas nodaļas darbu. Pārrauga, atbalsta un konsultē sociālos darbiniekus Balvu novada pagastu pašvaldībās psihosociālā darba veikšanā ar ģimenēm un bērniem.
Organizē un vada starpinstitucionālās un starpprofesionālās komandas sapulces. Veic psihosociālo darbu Balvu pilsētā ar augsta riska ģimenēm ar bērniem, kurās ir vardarbība.
Palīdz risināt ģimenes sociālās problēmas, novērtē ģimenes situāciju un resursus, nosaka ieteicamo palīdzību ģimenei, piesaista nepieciešamos speciālistus, konsultē ģimeni attiecību uzlabošanai un dzīves modeļa mainīšanai. Veic ģimeņu apsekošanu mājās, pieņem lēmumu sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai personām, kuras cietušas no prettiesiskām darbībām.

Psihologs - sniedz individuālās un ģimenes konsultācijas, palīdz krīzes situācijās ģimenes konfliktsituāciju risināšanā, izskaidro vecākiem bērna attīstības psiholoģiskās īpatnības, vada Atbalsta grupu sievietēm, motivācijas grupas nodarbības personām ar atkarības problēmām, izglītojošas grupu nodarbības vecākiem, kuriem pārtrauktas aprūpes tiesības. Vada uzvedības sociālās korekcijas grupu nodarbības jauniešiem (psihosociālās korekcijas programma), Veic izglītojoši preventīvo darbu pirmsskolas izglītības ieestādēs pret visa veida vardarbību ģimenē, sociālajā vidē.

Atbalsta un rehabilitācijas nodaļas darbinieki

Sociālie darbinieki:

 • darbam ar ģimenēm un bērniem -

Veic psihosociālo darbu. Novērtē ģimenes situāciju un resursus, nosaka ieteicamo palīdzību ģimenei, piesaista nepieciešamos speciālistus, konsultē ģimeni attiecību uzlabošanai un dzīves modeļa mainīšanai. Kopā ar psihologu, piedalās grupu nodarbību vadīšanā.

 • darbam ar nepilngadīgo likumpārkāpēju ģimenēm -

Veic psihosociālo darbu nepilngadīgo likumpārkāpēju ģimenēm Balvu pilsētā. Izstrādā un vada nepilngadīgā profilakses lietu. Veic psihosociālo darbu ģimenēm ar bērniem, ja viņam ir skolas kavējumi, mācīšanās grūtības, konflikti skolā vai mājās, atkarības problēmas. Apseko ģimeni mājās. Īsteno sociālās korekcijas programmas bērniem un pusaudžiem ar antisociālu uzvedību, jauniešiem pēc bērnu namiem un internātskolām.

Klientu pieņemšanas laiki:

Pieņemšanas vieta

Speciālista vārds, uzvārds

Pieņemšanas laiki 

Tālruņa numurs

Raiņa iela 52,

Balvi

Sociālā darbiniece/nodaļas vadītāja

Līvija Voroņina

Pirmdien 8.30-12.00; 12.30-18.00

Otrdien 8.30-12.00; 12.30-17.00

Ceturtdien 8.30-12.00; 12.30-17.00

64521997

28652089

Tilžas pagasta pārvalde

Sociālā darbiniece

Iveta Veinberga

Ceturtdien 8.30 -12.00 12.30 – 17.00

Piektdien 8.30 -12.00 12.30 – 16.00

 

Lazdulejas pagasta pārvalde

Sociālā darbiniece

Iveta Veinberga

Pirmdien 8.30 -12.00 12.30 – 18.00  

Bērzkalnes pagasta pārvalde

Sociālā darbiniece

Iveta Veinberga

Otrdien 8.30 -12.00 12.30 – 17.00  

Raiņa iela 52,

Balvi

Sociālā darbiniece

Vita Zondaka

Pirmdien 8.30-12.00; 12.30-18.00

Otrdien 8.30-12.00; 12.30-17.00

Ceturtdien 8.30-12.00; 12.30-17.00

29372939

Raiņa iela 52,

Balvi

Psihologs

Skaidrīte Krakope

Pirmdien 8.30-12.00; 12.30-17.00

Otrdien 8.30-12.00; 12.30-17.00

Ceturtdien 8.30-12.00; 12.30-16.00

25421132

Raiņa iela 52,

Balvi

Sociālā darbiniece

Jeļena Zelča

uz Kristīnes Novikas prombūtnes laiku

Pirmdien 8.30-12.00; 12.30-17.00

Ceturtdien 8.30-12.00

29168597

Kubulu pagasta pārvalde

Sociālā darbiniece

Inga Čipate

Pirmdien 8.30 – 12.00

Ceturtdien 8.30 – 12.00

26182362

Vīksnas pagasta pārvalde

Sociālā darbiniece

Inga Čipate

Trešdien 8.30 − 12.00

Piektdien 8.30 − 12.00

26182362

Balvu pagasta pārvalde

Sociālā darbiniece

Līvija Voroņina

Ceturtdien 9.00 − 12.00

28652089

Krišjāņu pagasta pārvalde

Sociālā darbiniece

Rudīte Dārziņa

Otrdien 2x mēnesī (Darbs ar ģimenēm un bērniem) 8.30 -12.00 12.30 – 17.00

 

Bērzpils pagasta pārvalde

Sociālā darbiniece

Rudīte Dārziņa

Piektdien 8.30 -12.00 12.30 – 15.00 (Darbs ar ģimenēm un bērniem)  

Briežuciema pagasta pārvalde

Sociālā darbiniece Nadežda Logina

Otrdien 2x mēnesī 8.30 -12.00 12.30 – 17.00

Piektdien 13.00 – 16.00

 

Vectilžas pagasta pārvalde

Sociālā darbiniece

Nadežda Logina

Trešdien 15.00 – 17.00

 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei