Normatīvie akti

Kategorija: Sociālais dienests
Ceturtdiena, 14 Marts 2013
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 01 Aprīlis 2015 11:37

Likumi:

Likums „Par sociālo drošību”

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums

Ministru kabineta noteikumi:

18.12.2012. MK noteikumi Nr.942 „Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumus pašvaldībā”

30.03.2010. MK noteikumi Nr.299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”

22.12.2009. MK noteikumi Nr.1613 “Kārtība, kādā nepieciešamo palīdzību sniedz bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām” (Latvijas Vēstnesis, 205 (4191), 30.12.2009.)

15.12.2009. MK noteikumi Nr.1474 “Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi”

15.12.2009. MK noteikumi Nr.1489 “Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni” (Latvijas Vēstnesis, 201 (4187), 22.12.2009.)

17.06.2009. MK noteikumi Nr.550 “Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” (Latvijas Vēstnesis, 97 (4083), 26.06.2009.)

31.03.2009. MK noteikumi Nr.279 “Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem”

21.04.2008. MK noteikumi Nr.288 “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība”

19.12.2006. MK noteikumi Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi”

06.11.2006. MK noteikumi Nr.914 “Kārtība, kādā no psihoaktīvām vielām atkarīgās personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus”

15.11.2005. MK noteikumi Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”

 

Pašvaldības saistošie noteikumi

 

 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei