Izsniegtie Arhitektūras un plānošanas uzdevumi 2011.gada otrajā ceturksnī

Kategorija: Būvvaldes uzdevumi
Otrdiena, 14 Jūnijs 2011
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 07 Novembris 2011 14:47

Izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi
2011. gada aprīlī, maijā un jūnijā

N.p.k.  Būves nosaukums Adrese Izsniegšanas datums
21. LMT bāzes stacija "Kubuli" "Esmeralda", Kubulu pagasts 04.04.2011.
22. Meliorācijas sistēmas rekonstrukcija "Orlovas Vārti", Lazdulejas pagasts 07.04.2011.
23. Meliorācijas sistēmas rekonstrukcija "Upeslīči", Lazdulejas pagasts 07.04.2011.
24. Meliorācijas sistēmas rekonstrukcija un būvniecība "Alksnāji", Balvu pagasts 07.04.2011.
25. Esošās darbnīcas ēkas rekonstrukcija par koģenerācijas staciju Bērzpils iela 67a, Balvi 07.04.2011.
26. Esošās darbnīcas ēkas rekonstrukcija par vieglo automobīļu servisu "Vizbules", Bērzkalnes pagasts 11.04.2011.
27. Tūrisma mītņu rekonstrukcija "Vizbules", Bērzkalnes pagasts 11.04.2011.
28. Dīķis "Melnupe", Lazdulejas pagasts 19.04.2011.
29. Balvu novada pašvaldības ceļa "Dukuļeva - Cērpene" rekonstrukcija km 0,000-4,500 Briežuciema pagasts 21.04.2011.
30. Balvu novada pašvaldības autoceļu un ielu rekonstrukcija Bērzpils pagasts 21.04.2011.
31. Balvu novada pašvaldības ceļa rekonstrukcija Krišjānu pagasts 21.04.2011.
32. Tilžas internātpamatskolas katlu mājas rekonstrukcija Pārupes iela 4, Tilža, Tilžas pajasts 26.04.2011.
33. Palīgēkas būvniecība Brīvības iela 59a - 7, Balvi 27.04.2011.
34. Palīgēkas būvniecība "Jaunupenieki", Tilžas pagasts 06.05.2011.
35. Bērzkalnes pagasta saieta nama būvniecība un teritorijas labiekārtošana Rubeņos Rubeņi, Bērzkalnes pagasts 06.05.2011.
36. Dzīvojamās mājas būvniecība "Arāji", Balvu pagasts 24.05.2011.
37. Degvielas uzpildes stacija Ezera iela 3, Balvi 31.05.2011.
38. Dzīvojamās mājas rekonstrukcija, garāžas, malkas šķūņa un pirts būvniecība "Apsītes", Balvu pagasts 01.06.2011.
39. Balvu tirgus ēkas piebūve Sporta iela 2a, Balvi 02.06.2011.
40. Dzīvojamās ēkas rekonstrukcija 1. Steķentavas līnija 322, Balvi 03.06.2011.
41. Dzīvojamās mājas būvniecība "Kaukakmeņi - 2", Bērzkalnes pagasts 03.06.2011.
42. Vēja ģenerātoru būvniecība "Rūjas", "Timmāji", Kubulu pagasts 13.06.2011.
43. Zemnieku saimniecības "Vizbules" akvakultūras nozares modernizācija "Vizbules", Bērzkalnes pagasts 14.06.2011.
44. Balvu slimnīcas uzņemšanas nodaļas ieeejas mezgla rekonstrukcija ar nojumes un pandusa izbūvi Vidzemes iela 2, Balvi 21.06.2011.
45. Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība Verpuļeva 522, Balvu pagasts 22.06.2011.
46. Dzīvojamās mājas būvniecība "Jaunrūjas", Kubulu pagasts 22.06.2011.
47. Balvu Centrālās bibliotēkas paplašināšana sabiedrisko un e-pakalpojumu kvalitātes veicināšanai Tirgus iela 7, Balvi 29.06.2011.