Balvu novadā tiek svinīgi atklāts arhitektūras piemineklis - "Bēržu kapu kapliča"

Kategorija: Projekti
Otrdiena, 14 Novembris 2017
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 17 Janvāris 2018 08:46

img 026

13.novembrī Balvu novada Bērzpils pagastā pēc restaurācijas svinīgi tika atklāts arhitektūras piemineklis - Bēržu kapu kapliča, klātesot Rēzeknes-Aglonas diecēzes bīskapam Jānim Bulim un Bēržu katoļu draudzes prāvestam Oļģertam Misjūnam, kuri iesvētīja rekonstruēto ēku.

Šis kultūrvēsturiskais piemineklis ir ļoti nozīmīgs vēstures liecinieks, jo daļa konstrukciju saglabājušās kopš 18. un 19.gadsimta. Tās atjaunošana ir vērtīgs ieguldījums kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā nākamajām paaudzēm.

Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs uzsvēra: "Šis paveiktais darbs Bērzpils kapsētas kapličā ilgi kalpos gan priekš vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristiem. Šajā brīdī liekas, ka naudai ir otršķirīga nozīme, jo tie līdzekļi, kas šeit ir ieguldīti, tie kalpos cilvēkiem, ticīgajiem, Bērzpils pagasta iedzīvotājiem un Balvu novadam kopumā. Tāpēc lūdzu cienīt šo vēsturisko vietu, rādīt ciemiņiem, bet galvenais, lai šī kapliča kalpo priekš ticīgajiem, aizgājējiem.

Paldies ikvienam, kas ieguldīja spēkus un līdzekļus kapličas atjaunošanā un tapšanā, paldies iepriekšējam Balvu novada Domes sasaukumam un deputātiem, kuri uzdrošinājās un uzsāka šo darbu, paldies uzņēmumam SIA "WARSS+", būvuzraugam Vilhelmam Pužulim un autoruzraugam Artūram Lapiņam no SIA "Arhitektoniskās izpētes grupa".”

Bērzpils pagasta pārvaldes vadītāja Biruta Bogdane lielu paldies teica Domes deputātei Intai Kaļvai, kura nenobijās un bija iniciatore šī projekta īstenošanai. Šī vieta kalpos nākamajām paaudzēm, pagasta iedzīvotājiem, ticīgajiem.

Par Bēržu kapu kapličas atjaunošanu arhitektoniskās izpētes grupas mājas lapā Artūrs Lapiņš raksta: "Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Bēržu kapu kapliča (aizsardzības Nr. 2840) pašreizējā vietā atrodas kopš 1920.gada. Kapličas būvvēsture aizsākas Zosuļos 1791.gadā, kur izbūvēta Jēzus sirds kapela ar 8-stūra plānojumu. Izpētē, pēc analoģijas ar Dubnu, pieļauts, ka kapelai varējuši būt vairāki frontoni un priekštelpa. 19.gs. 1.pusē 8-stūra apjomam piebūvēta draudzes daļa, kā arī lievenis četrām kolonām, trīsstūrveida frontonu, vēlā klasicisma stilistikai raksturīgām ārdurvīm un logiem. 1920.gadā kapliča pārvesta uz Bēržu kapiem un veikta tās rekonstrukcija, zaudējot daļu no oriģinālajām detaļām. Ar laiku kapliča iegrimusi kapsētas zemē ne tikai izmainot proporcijas, bet arī bojājot apakšējo vainagu konstrukcijas."

Bēržu kapličas atjaunošanas darbi tika veikti projekta ietvaros, kura laikā tika veikti demontētās ēkas atjaunošanas darbi – ēkas nesošo konstrukciju izbūve un restaurācija, ēkas fasādes restaurācija, atjaunošana, ēkas jumta konstrukciju restaurācija un seguma atjaunošanas darbi, kā arī ēkas interjera restaurācija. Uzsvars arhitektūras atjaunošanas darbu laikā tika likts uz tradicionālo materiālu un darba metožu pielietošanu, lai saglabātu ēkas autentiskumu.

Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu reģionālā lauksaimniecības pārvalde 2016.gada 30.novembrī apstiprināja Balvu novada pašvaldības projekta iesniegumu Nr.16-07-AL05-A019.2205-000001 "Arhitektūras pieminekļa "Bēržu kapliča" atjaunošana", kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākumam "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās stratēģiju".

Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 50 000,00 (piecdesmit tūkstoši euro, 00 centi), publiskais finansējums EUR 44 999,99 (četrdesmit četri tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi euro, 99 centi).

brp nap2020 es leader atb z m

img-001.jpgimg-002.jpgimg-003.jpgimg-004.jpgimg-005.jpgimg-006.jpgimg-007.jpgimg-008.jpgimg-009.jpgimg-010.jpgimg-011.jpgimg-012.jpgimg-013.jpgimg-014.jpgimg-015.jpgimg-016.jpgimg-017.jpgimg-018.jpgimg-019.jpgimg-020.jpgimg-021.jpgimg-022.jpgimg-023.jpgimg-024.jpgimg-025.jpgimg-026.jpg

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei