Balvu novada Domes sēde

Категория: Aktualitātes
22.01.2018
Обновлено: 22.01.2018 14:29

2018.gada 25.janvārī, plkst. 10.00 notiks Balvu novada Domes sēde (Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)).

Darba kārtībā:

1. Par saistošo noteikumu Nr.1/2018 „Par Balvu novada pašvaldības 2018.gada budžetu” pieņemšanu. (ziņo A.Pušpurs)
2. Par Balvu novada attīstības programmas 2018. – 2024.gadam apstiprināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
3. Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā. (ziņo A.Pušpurs)
4. Par mēnešalgu noteikšanu Balvu novada pašvaldības iestāžu vadītājiem. (ziņo A.Pušpurs)
5. Par nobraukuma normu noteikšanu Balvu novada pašvaldības administrācijas transportlīdzekļiem 2018.gadā. (ziņo A.Pušpurs)
6. Par dzīvokļa Nr.17 Pārupes ielā 10, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā nodošanu valdījumā un apsaimniekošanā Tilžas vidusskolai. (ziņo A.Pušpurs)
7. Par nedzīvojamās telpas Nr.6 Dārza ielā 27, Bērzpilī, Bērzpils pagastā, Balvu novadā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā. (ziņo A.Pušpurs)
8. Par zemes vienības Skolas ielā 2A, Bērzpilī, Bērzpils pagastā, Balvu novadā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā. (ziņo A.Pušpurs)
9. Par nedzīvojamās telpas – garāžas Liepu ielā 1 B, Balvos, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo A.Pušpurs)
10. Par nekustamā īpašuma “Palmiņas”, Tilžas pagasts, Balvu novads izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
11. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.11 Pansionāta apbraucamā ielā 2, Celmenē, Kubulu pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
12. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.2 Pārupes ielā 8, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
13. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.16 Raiņa ielā 48A, Balvos, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
14. Par nekustamā īpašuma „Hortenzijas”, Briežuciems, Briežuciema pagasts, Balvu novads atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
15. Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.29 Pārupes ielā 10, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā, atkārtotu atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
16. Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.1 Skolas ielā 31, Balvu stacijā, Kubulu pagastā, Balvu novadā, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
17. Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.2 Skolas ielā 31, Balvu stacijā, Kubulu pagastā, Balvu novadā, atkārtotu atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
18. Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.4 Skolas ielā 31, Balvu stacijā, Kubulu pagastā, Balvu novadā, atkārtotu atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
19. Par Balvu novada pašvaldības Tilžas pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādi. (ziņo A.Pušpurs)
20. Par saistošo noteikumu Nr.2/2018 “Grozījumi Balvu novada domes 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3/2011 “Par Balvu novada pašvaldības aģentūras “SAN-TEX” sniegto maksas pakalpojumu cenrādi” pieņemšanu. (ziņo A.Pušpurs)
21. Par atteikumu samazināt nomas maksu SIA “CompaQpeat”. (ziņo A.Pušpurs)
22. Par debitora parāda dzēšanu Bērzkalnes pagasta pārvaldei. (ziņo A.Pušpurs)
23. Par izmaiņām Balvu novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvā. (ziņo A.Pušpurs)
24. Par samaksas atcelšanu Balvu novada pašvaldības Ētikas komisijas loceklei Taisijai Smirnovai. (ziņo A.Pušpurs)
25. Par nekustamā īpašuma „Aizezeri”, Tilžas pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo A.Kindzuls)
26. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3886 004 0097 Tilžas pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo A.Kindzuls)
27. Par nekustamā īpašuma „Ustrāni”, Kubulu pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo A.Kindzuls)
28. Par nekustamā īpašuma „Silaunieki”, Tilžas pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo A.Kindzuls)
29. Par zemes vienības „Upenes” ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0763 Balvu pagastā, Balvu novadā, platības precizēšanu un sadali. (ziņo A.Kindzuls)
30. Par zemes nomu V.Č. Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
31. Par zemes nomu P.T. Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
32. Par zemes nomu I.L. Tilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
33. Par zemes nomu V.D. Vectilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
34. Par zemes nomu A.D. Vectilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
35. Par zemes nomu L.R. Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
36. Par zemes nomu G.L. Briežuciema pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
37. Par zemes nomu zemnieku saimniecībai “Ezeriņi” Vectilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
38. Par zemes nomas līguma pagarināšanu L.M. Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
39. Par zemes nomas līguma pagarināšanu L.Ķ. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
40. Par zemes nomas līguma pagarināšanu G.S. Krišjāņu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
41. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.P. Vectilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
42. Par zemes nomas līguma pagarināšanu I.S. Vectilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
43. Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.S. Briežuciema pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
44. Par zemes nomas līguma pagarināšanu E.L. Vectilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
45. Par zemes nomas līguma pagarināšanu J.N. Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
46. Par atļauju J.U. slēgt apakšnomas līgumu par zemes vienības Vīksnas pagastā iznomāšanu. (ziņo A.Kindzuls)
47. Par zemes nomas līguma izbeigšanu Balvu pilsētā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
48. Par zemes nomas līguma izbeigšanu Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
49. Par dzīvokļa Nr. 29 Pārupes ielā 10, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā, domājamās daļas precizēšanu. (ziņo A.Kindzuls)
50. Par izmaiņām Balvu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvā. (ziņo A.Kindzuls)
51. Par saistošo noteikumu Nr.3/2018 „Grozījumi Balvu novada domes 2011.gada 12.maija saistošajos noteikumos Nr.14/2011 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Balvu novadā”” pieņemšanu. (ziņo A.Kindzuls)
52. Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības noteikumos Nr.6/2014 “Tirgus izpētes kārtība Balvu novada pašvaldībā”. (ziņo A.Kindzuls)
53. Par apbūves tiesības piešķiršanu VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” Bērzpils pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
54. Par grozījumu Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikumā. (ziņo A.Mežale)
55. Par Balvu novada Domes apbalvojuma „Balvu Goda pilsonis” piešķiršanu. (ziņo A.Mežale)
56. Par Balvu novada Bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu. (ziņo E.Salmanis)
57. Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu dzīvoklim Nr.23 Vidzemes ielā 22 Balvos, Balvu novadā. (ziņo E.Salmanis)
58. Par Uztura līguma slēgšanu. (ziņo E.Salmanis)
59. Par saistošo noteikumu Nr.4/2018 „Grozījumi Balvu novada Domes 2016. gada 14. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 19/2016 “Kārtība, kādā Balvu novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” pieņemšanu. (ziņo E.Salmanis)

Saistošo noteikumu projekti un paskaidrojuma raksti

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei