Informācija Balvu novadā deklarētajām daudzbērnu ģimenēm

Kategorija: Sociālā un veselības aprūpe
Piektdiena, 07 Jūnijs 2013
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 07 Jūnijs 2013 10:50

Balvu novada pašvaldībā savu dzīvesvietu deklarējušas 167 daudzbērnu ģimenes, kas ir mūsu lepnums un cerība, ka novadā iedzīvotāju skaits nemazināsies.
Pašvaldība no savas puses, iespēju robežās, cenšas atbalstīt ģimenes gan materiālā veidā, gan nodrošinot sociālos pakalpojumus un psiholoģisko atbalstu. Palīdzības veidus un apjomu regulē pašvaldības izdotie Saistošie noteikumi Nr.2 „ Par sociālās palīdzības pabalstiem Balvu novadā” un Saistošie noteikumi Nr.10/2011 „Par papildus palīdzību Balvu novada pašvaldībā”.
Šajā informācijā ir apkopoti atbalsta pasākumi, Balvu novada pašvaldībā deklarētajām un dzīvojošajām daudzbērnu ģimenēm, kurus nodrošina Sociālais dienests. Lasiet un izmantojiet šos resursus!
Materiālā palīdzība, kuru nodrošina Sociālās palīdzības nodaļa ikvienai daudzbērnu ģimenei, neņemot vērā ģimenes ienākumus:

1. Apmaksātu ēdināšanu bērnudārzos 100% apmērā katram bērnam;
2. Apmaksātu ēdināšanu skolās 100% apmērā katram bērnam;
3. Pabalstu mācību līdzekļu iegādei 20 Ls gadā vienam skolēnam vai bērnam, kurš bērnudārzā apgūst 5-gadnieku un 6-gadnieku apmācību programmu;
4. Bērna piedzimšanas pabalstu 100 Ls apmērā;
5. Veselības uzlabošanas pabalstu (ja ģimenē ir bērns invalīds) līdz 50 Ls gadā (peldbaseina, sāls istabas apmeklējumam, medikamentu iegādei, kurus nozīmējis ģimenes ārsts vai ārsts speciālists);
6. Ārkārtas pabalstu (ja veikta operācija vai bijusi ārstēšanās slimnīcā), katru gadījumu izskatot individuāli.
Maznodrošinātās daudzbērnu ģimenes (kuru ienākumi vienai personai mēnesī nepārsniedz 120 Ls.) papildus var saņemt mājokļa pabalstu līdz 100 Ls gadā.
Trūcīgās daudzbērnu ģimenes (kuru ienākumi vienai personai mēnesī nepārsniedz 90 Ls) papildus var saņemt:
1. Mājokļa pabalstu līdz 200 Ls gadā;
2. Veselības aprūpes pabalstu (medikamentu iegādei) līdz 100 Ls gadā;
3. GMI pabalstu (ja ienākumi uz vienu ģimenes locekli mēnesī ir mazāki par 35 Ls)
Trūcīgas ģimenes statuss atbrīvo no maksas dodoties pie ģimenes ārsta vai ārstējoties slimnīcā, kā arī veicot dažāda veida medicīniskos izmeklējumus.


Sociālo pakalpojumu nodaļā pieejami:
1. Medmāsas, masiera, šuvēja un friziera pakalpojumi;
2. Dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumi;
3. Tehnisko palīglīdzekļu nomas punkts;
4. Lietoto apģērbu noliktava;
5. Transporta pakalpojums ( personām ar smagiem kustību traucējumiem);
6. Sociālie dzīvokļi un sociālās istabas;
7. Asistenta pakalpojums (pēc DEĀK izsniegtajām izziņām);
8. „Aprūpe mājās” pakalpojums.

Atbalsta un rehabilitācijas nodaļā ģimenes ar bērniem, t.sk. daudzbērnu ģimenes var saņemt:
1. Sociālā darbinieka konsultācijas un atbalstu;
2. Psihologa konsultācijas;
3. Fizioterapeita asistenta (ārstnieciskā vingrošana) pakalpojumu;
4. Limfu drenāžas speciālista pakalpojumu;
5. Krīzes istabas pakalpojumu (ģimenei, kura nonākusi krīzes situācijā);
6. Speciālisti nodrošina sociālo rehabilitāciju dzīvesvietā vardarbībā cietušiem bērniem;
7. Veic dokumentu noformēšanu valsts apmaksāta rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai (personām ar funkcionāliem traucējumiem, politiski represētām personām un Černobiļas AES seku likvidētājiem)
8. Sadarbībā ar partneriem no Somijas un Zviedrijas, iespēju robežās ģimenēm sniedz humāno palīdzību.
9. Organizē pasākumus bērniem invalīdiem.
Nodaļas speciālisti aicina piedalīties:
1. Jauno vecāku skolā ligzdiņa;
2. Izglītojoši preventīvās nodarbībās bērniem „Audzināsim drošus bērnus nedrošā pasaulē”.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei