Palielinat Fonta izmeru Option 5 Atjaunot Fonta izmeru Option 5 Samazinat Fonta izmeru Option 5
English (United Kingdom)   Latvian   Russian (CIS)
Balvu novads

Balvu PII „Sienāzītis” gūst atzinību ZAAO konkursā

SIA ZAAO (ZAAO) izsludinātajā konkursā, kurā, izmantojot izlietoto iepakojumu, jārada glezna, PII„Sienāzītis” no 35 pirmsskolas izglītības iestādēm ieguvusi laureāta titulu.
Bērni no pirmskolas izglītības iestādēm Apes, Alojas, Amatas, Balvu, Burtnieku, Cēsu, Kocēnu, Līgatnes, Limbažu, Mazsalacas, Priekuļu, Rūjienas, Salacgrīvas, Saulkrastu, Smiltenes, Strenču, Vecpiebalgas novados un Valmieras pilsētā izveidojuši 63 gleznas, izmantojot izlietoto iepakojumu. SIA ZAAO kā gleznu veidošanas konkursa rīkotāji ir izvērtējuši iesniegtās gleznu fotogrāfijas un to aprakstus, nosakot laureātus.
Šādu konkursu pirmsskolas izglītības iestādēm ZAAO organizēja pirmo gadu, vides projekta „Cilvēks vidē” ietvaros. Paldies bērnudārzu pedagogiem un bērniem par kopīgi ieguldīto darbu, par radošo izdomu un praktisko darbošanos. Gleznu izveidē izmantoti dažādi materiāli, piemēram, plastmasas korķi, polietilēna maisiņi, PET pudeles, vienreizējās lietošanas plastmasas trauki, konfekšu papīri, vecas avīzes, žurnāli, bukleti u.c.

Lasīt tālāk...

 

Iedzīvotāji var mainīt sākotnēji reģistrēto vēlēšanu iecirkni Eiropas parlamenta vēlēšanām

Līdz 2014.gada 29.aprīlim vēlētāji var izmantot iespēju mainīt sākotnēji reģistrēto vēlēšanu iecirkni. Vēlēšanu iecirkni drīkst mainīt uz jebkuru citu vēlēšanu iecirkni Latvijā.
Lai reģistrētu iecirkņa maiņu, vēlētājam jāiesniedz iesniegums jebkurā pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē (Balvu novada pašvaldības administratīvajā ēkā, Bērzpils ielā 1A, Balvos (2.stāvā, 28.kabinetā) vai Balvu novada pagasta pārvaldēs), uzrādot pasi vai personas apliecību.
Iecirkņa maiņu var pieteikt arī tiešsaistē Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājaslapā, izmantojot e-pakalpojumu "Iecirkņa noskaidrošana un maiņa".

Lasīt tālāk...

 

Aicina uz Lielo Talku

Lai atgādinātu iedzīvotājiem par Lielo Talku 26.aprīlī, vakar Balvu pilsētas centrā ar talkas maisiem, cimdiem un grābekļiem tika izdaiļots koks, kas nu kalpo kā reklāma.
Lielās Talkas koordinatore Terēzija Začeva kopā ar Balvu Bērnu un jauniešu centra aktīvākajiem jauniešiem sagatavoja sarkanos maisus ar plakātiem, cimdus un zaļus grābekļus, kas ir Lielās Talkas simboli. Tagad balvenieši katru dienu, ejot garām šai savdabīgajai afišai, atceras par Lielo Talku.
 

 

Balvu novada pašvaldība izsludina atkārtotā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli sekojošu nekustamo īpašumu:

Baznīcas ielā 18A, Balvos, Balvu novadā, kas sastāv no zemes gabala - starpgabala 0.0953 ha platībā (kadastra Nr. 3801 004 0278). Izsoles sākumcena – EUR 1280.70 (viens tūkstotis divi simti astoņdesmit euro, 70 centi).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības informatīvajā laikrakstā – „Balvu Novada Ziņas”, Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv vai Balvu novada pašvaldībā 34.kabinetā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 17.00. Šajā pat laikā interesanti var veikt izsolāmā objekta apskati.

Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2014.gada 22.maija plkst. 16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.

Visiem pretendentiem līdz 2014.gada 22.maija plkst. 16.30 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 128.07 (viens simts divdesmit astoņi euro, 07 centi) un reģistrācijas maksu EUR 7.00 (septiņi euro, 00 centi), Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622, bankas kontā: SEB banka, kods UNLALV2X, konts: LV93UNLA 0050 0142 9173 9.

Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2014.gada 23.maijā plkst. 14.00.

Izsoles noteikumi

 

Darbs skolēnu vasaras brīvlaikā – NVA aicina darba devējus pieteikt darba vietas skolēniem

Labā ziņa skolēniem un viņu vecākiem – šovasar pēc 5 gadu pārtraukuma Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) atjauno skolēnu nodarbinātības pasākumu vasaras brīvlaikā! Ar NVA atbalstu vasaras mēnešos strādāt un iegūt darba pamatprasmes, iemaņas un pirmo darba pieredzi varēs jaunieši vecumā no 15 gadiem, kuri mācās vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Pasākums norisināsies no 2.jūnija līdz 29.augustam, viena skolēna dalības ilgums – 1 mēnesis.

Darba devēji - pašvaldības, biedrības, nodibinājumi un komersanti – aicināti jau šonedēļ pieteikt darba vietas skolēniem vasaras brīvlaikā. Lai pieteiktos, darba devējam jāaizpilda NVA mājaslapā ievietotā pieteikuma veidlapa (skat. arī e-pasta pielikumā)) un jāiesniedz NVA filiālē, kuras administratīvajā teritorijā plānots izveidot darba vietu skolēnam.

NVA darba devējam nodrošinās dotāciju skolēna ikmēneša darba algai 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Otru pusi algas skolēnam maksā darba devējs, arī nodokļus no darba algas nomaksā darba devējs. Protams, darba devējs skolēnam var maksāt arī vairāk nekā minimālo darba algu.

Pēdējās izmaiņas (Trešdiena, 23 aprīlis 2014 16:46)

Lasīt tālāk...

 

Šonedēļ Balvu Mūzikas skola atzīmēs 55 gadu jubileju

 

VARAM ministrs tiksies ar novada vadību

Rīt, 24.aprīlī, vizītē Balvos ieradīsies Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš.

Ministrs tiksies ar Balvu novada Domes priekšsēdētāju, deputātiem un pašvaldības izpilddirektori, lai pārrunātu Latgales reģiona, tai skaitā Balvu novada, attīstības iespējas un apspriestu pašvaldībai aktuālus jautājumus.

 

26.aprīlis - Lielā Talka!

26.aprīlī kārtējo gadu notiek Lielā Talka. Šajā dienā ikviens novada iedzīvotājs tiek aicināts padomāt par apkārtējo vidi, kurā mēs dzīvojam, un piedalīties Lielajā Talkā, uzkopjot savu pagalmu un palīdzot radīt pievilcīgu savu pagastu un novadu. Kopā mēs varam padarīt apkārtējo vidi sakoptu un pievilcīgu gan sev, gan iebraucējiem!
Tīra vide sākas ar Tevi pašu. Pirms nomet zemē atkritumus, padomā vai Talkas dienā Tev pašam tos nevajadzēs pacelt. Ikdienā jārūpējas par to, lai apkārt būtu sakopts un nepiesārņots, tad arī Lielajā Talkā būtu mazāk darba.
Ar Balvu novada Domes priekšsēdētāja iniciatīvu, Lielās Talkas laikā šogad tiks sakopti Ebreju senkapi, kuri atrodas aiz Balvu pilsētas robežas zīmes, netālu no Salmaņu kapiem. Līdz talkas dienai PA „San-tex” veiks labiekārtošanas darbus – ierīkos celiņu līdz kapsētai, uzstādīs norādi. Savukārt 26.aprīlī talkotāji savedīs kārtībā kapu vietu.

Lasīt tālāk...