Pabeigta arhitektūras pieminekļa “Bēržu kapu kapliča” atjaunošana

Category: Projekti
Monday, 23 October 2017
Last Updated: Wednesday, 17 January 2018 08:46

brp nap2020 es leader atb z m

Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu reģionālā lauksaimniecības pārvalde 2016.gada 30.novembrī apstiprināja Balvu novada pašvaldības projekta iesniegumu Nr.16-07-AL05-A019.2205-000001 “Arhitektūras pieminekļa “Bēržu kapliča” atjaunošana”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākumam “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās stratēģiju”.

Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 50 000,00 (piecdesmit tūkstoši euro 00 centi), publiskais finansējums EUR 44 999,99 (četrdesmit četri tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi euro 99 centi). Projekta īstenošanas laiks ir līdz 2017.gada 31.oktobrim.

Projekta Nr.16-07-AL05-A019.2205-000001 “Arhitektūras pieminekļa “Bēržu kapliča” atjaunošana” ietvaros, saskaņā ar veikto iepirkumu, strādāja SIA “WARSS+”. Būvuzraudzību veica I.K. ”Vilhelms Pužulis”, autoruzraudzību veica SIA ”Arhitektoniskās izpētes grupa”.

Projekta īstenošanas laikā tika veikti demontētās ēkas atjaunošanas darbi – ēkas nesošo konstrukciju izbūve un restaurācija, ēkas fasādes restaurācija, atjaunošana, ēkas jumta konstrukciju restaurācija un seguma atjaunošanas darbi, kā arī ēkas interjera restaurācija. Uzsvars arhitektūras atjaunošanas darbu laikā tika likts uz tradicionālo materiālu un darba metožu pielietošanu, lai saglabātu ēkas autentiskumu.

Šis kultūrvēsturiskais piemineklis ir ļoti nozīmīgs vēstures liecinieks, jo daļa konstrukciju saglabājušās kopš 18.un 19.gadsimta. Bēržu kapu kapličas atjaunošana ir vērtīgs ieguldījums kulltūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā nākamajām paaudzēm.

Projekta vadītāja Sandra Vigule

berzu kapu kaplica 10 2017

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei