2.§ Par Balvu novada Domes Atzinības raksta piešķiršanu

Kategorija: 17.12.2015., Protokols Nr.17
Otrdiena, 29 Decembris 2015
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 29 Decembris 2015 13:27

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, un Balvu novada Domes 2009.gada 12.novembrī apstiprināto nolikumu „Par Balvu novada Domes apbalvojuma piešķiršanu pāriem, kuri atzīmē 50 gadu kopdzīves jubileju”, kas paredz apbalvojumu ar Atzinības rakstu, un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu, 2015.gada 10.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Ināra Ņikuļina, Aigars Pušpurs, Valdis Zeltkalns, Pēteris Kalniņš, Vilnis Dzenis, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Arvīds Raciborskis, Juris Boldāns, Ivans Baranovs, Dmitrijs Usins, Ēriks Ločmelis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Piešķirt Balvu novada Domes Atzinības rakstu par augstu morāli - ētisko un tikumisko vērtību uzturēšanu ģimenē un sadzīvē, par dzīves gudrības un pieredzes nodošanu Balvu novada jaunajām iedzīvotāju paaudzēm un sakarā ar 50 gadu kopdzīves jubileju šādiem pāriem:
1.1. Lidijai un Danielam Kivkucāniem
1.2. Elvīrai un Voldemāram Dillēm
1.3. Ludmilai un Konstantīnam Loginiem
1.4. Venerandai un Jānim Ļubkām
1.5. Silvijai un Pēterim Rudzeišiem
1.6. Verai un Aleksandram Jakovļeviem
1.7. Leontinai un Aldonim Komaniem
1.8. Ļubovai un Ēvaldam Pukiem
1.9. Ērikai Mārtužai un Voldemāram Martužam
1.10. Veltai un Mihailam Smirnoviem
1.11. Marutai un Pēterim Bukovskiem
1.12. Gaidai un Pēterim Ķauķiem
1.13. Larisai un Vladimiram Karuziniem
1.14. Dzidrai un Jānim Cirpoņiem
1.15. Irēnai un Jevgenijam Kašiem

2. Piešķirt Balvu novada Domes Atzinības rakstu par 1991.gada janvārī izrādīto drošsirdību, pašaizliedzību un iniciatīvu, piedaloties Latvijas neatkarības aizstāvēšanā, un sakarā ar 1991.gada Barikāžu 25.gadadienu šādām personām:
2.1. Vitoldam Mediniekam
2.2. Vilim Bukšam
2.3. Silvijai Kuprišai
2.4. Džeraldam Šaicānam
2.5. Valdim Zeltkalnam
2.6. Ilgvaram Šakinam
2.7. Jānim Džiguram
2.8. Voldemāram Džiguram
2.9. Modrim Avotiņam
2.10. Vilim Cibulim

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Imantai Serdānei.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei