3.§ Par Balvu novada pašvaldības noteikumu Nr.9/2015 „Par izglītojamo un pedagogu apbalvošanu Balvu novadā” apstiprināšanu

Kategorija: 17.12.2015., Protokols Nr.17
Otrdiena, 29 Decembris 2015
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 29 Decembris 2015 13:30

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka dome var pieņemt iekšējos normatīvos aktus, LR Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, kurš paredz, ka atvasinātas publiskas personas orgāns izdod iekšējos normatīvos aktus pats pēc savas iniciatīvas savas kompetences jautājumos, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka novada pašvaldības kompetence izglītībā ir atbalstīt izglītojamo piedalīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs, projektos un sporta sacensībās, 2015.gada 10.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Ināra Ņikuļina, Aigars Pušpurs, Valdis Zeltkalns, Pēteris Kalniņš, Vilnis Dzenis, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Arvīds Raciborskis, Juris Boldāns, Ivans Baranovs, Dmitrijs Usins, Ēriks Ločmelis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības noteikumus Nr.9/2015 „Par izglītojamo un pedagogu apbalvošanu Balvu novadā” (pielikumā).

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītājam.

Pielikums
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei