5.§ Par Balvu novada sporta un atpūtas darbības programmas 2016.-2017.gadam aktualizēšanu

Kategorija: 17.12.2015., Protokols Nr.17
Otrdiena, 29 Decembris 2015
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 29 Decembris 2015 13:35

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums – izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības programmu un teritorijas plānojumu, nodrošināt teritorijas attīstības programmas realizāciju un teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību un 21.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var apstiprināt pašvaldības teritorijas attīstības programmu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo un trešo daļu, kas nosaka, ka vietējā pašvaldība izstrādā un apstiprina attīstības programmu, kā arī koordinē un uzrauga tās īstenošanu, kā arī 16.10.2012. MK noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 16.pantu, kas nosaka, ka rīcības un investīciju plānu aktualizē ne retāk kā reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam, 2015.gada 10.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Ināra Ņikuļina, Aigars Pušpurs, Valdis Zeltkalns, Pēteris Kalniņš, Vilnis Dzenis, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Arvīds Raciborskis, Juris Boldāns, Ivans Baranovs, Dmitrijs Usins, Ēriks Ločmelis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt aktualizētos Balvu novada sporta un atpūtas darbības programmas 2016.-2017.gadam mērķus un rīcības (pielikumā).

2. Veikt grozījumu Balvu novada Domes 2015.gada 10.septembra lēmuma “Par Balvu novada sporta un atpūtas nozares darbības programmas 2016. - 2017.gadam apstiprināšanu” (protokols Nr.11, 3.§) pielikumā, dokumenta nosaukumu „Balvu novada sporta un atpūtas attīstības programma 2016. - 2017.gadam” aizstājot ar nosaukumu „Balvu novada sporta un atpūtas darbības programma 2016. - 2017.gadam”.

3. Kontroli par darbības programmas realizāciju un administratīvo pārraudzību uzdot Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldei.

Pielikums
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei