8.§ Par Balvu novada kultūras nozares pasākumu prioritārajiem virzieniem 2016.gadā

Kategorija: 17.12.2015., Protokols Nr.17
Otrdiena, 29 Decembris 2015
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 29 Decembris 2015 13:41

Pamatojoties uz Balvu novada attīstības programmu 2011.-2017.gadam (apstiprināta ar Balvu novada Domes 2011.gada 8.septembra lēmumu, sēdes prot.Nr.17, 35.§), Balvu novada kultūras darbības programmu 2016.-2017.gadam (apstiprināta ar Balvu novada Domes 2015.gada 13.augusta sēdes protokolu Nr.10., 5.§), Balvu novada pašvaldības noteikumiem Nr.7/2015 „Balvu novada kultūras iestāžu pasākumu plānošanas kārtība” (apstiprināti ar Balvu novada Domes 2015.gada 10.septembra sēdes protokolu Nr.11., 1.§), 2015.gada 10.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Ināra Ņikuļina, Aigars Pušpurs, Valdis Zeltkalns, Pēteris Kalniņš, Vilnis Dzenis, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Arvīds Raciborskis, Juris Boldāns, Ivans Baranovs, Dmitrijs Usins, Ēriks Ločmelis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Balvu novada kultūras nozares pasākumu prioritāros virzienus 2016.gadā (pielikumā).

2. Kontroli par virzienu realizāciju un pārraudzību uzdot Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldei.

Pielikums
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei