14.§ Par nekustamā īpašuma „Saulkrasti”, Bērzkalnes pagastā, sadali

Kategorija: 17.12.2015., Protokols Nr.17
Otrdiena, 29 Decembris 2015
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 29 Decembris 2015 14:19

Izskatot I.T., personas kods ***, adrese ***, pilnvarotās personas D.C., personas kods ***, adrese ***, 2015. gada 16. novembra iesniegumu ar lūgumu atļaut atdalīt no Bērzkalnes pagasta nekustamā īpašuma „Saulkrasti” vienu zemes vienību un, ņemot vērā, ka I.T. nekustamais īpašums sastāv no divām zemes vienībām 9,1900 ha kopplatībā, I.T. vēlas atdalīt vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3848 004 0149 un pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, LR 2005.gada 1.decembra Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū un, ja nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts, nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese; 19.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka pamatojoties uz šā likuma 24.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 5., 6., 7. un 11.punktā minēto personu iesniegumu, atbilstoši normatīvo aktu un šā likuma 34.panta nosacījumiem Kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā īpašuma objektos, 2006.gada 20.jūnija LR MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, kurā teikts, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa, 2015.gada 10.decembra Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Ināra Ņikuļina, Aigars Pušpurs, Valdis Zeltkalns, Pēteris Kalniņš, Vilnis Dzenis, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Arvīds Raciborskis, Juris Boldāns, Ivans Baranovs, Dmitrijs Usins, Ēriks Ločmelis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Atļaut atdalīt no Bērzkalnes pagasta nekustamā īpašuma „Saulkrasti” ar kadastra numuru 3848 004 0219, 9,1900 ha kopplatībā, zemes vienību 9,0000 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 3848 004 0149.

2. No atdalītās zemes vienības izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu „Saulstari”.

3. Noteikt atdalītajai zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 3848 004 0149, daļai – 5,9 ha platībā lietošanas mērķi: 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

4. Noteikt atdalītajai zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 3848 004 0149, daļai - 2,5 ha platībā lietošanas mērķi: 0201 - uz zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.

6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei