17.§ Par adreses maiņu transformatoru apakšstacijai Kubulu pagastā, Balvu novadā

Kategorija: 17.12.2015., Protokols Nr.17
Otrdiena, 29 Decembris 2015
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 29 Decembris 2015 14:35

Izskatot Akciju sabiedrības „Latvenergo”, reģ. Nr. 40003032949, adrese Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230, 2015.gada 12.novembra iesniegumu Nr. 01VD00-13/5973 „Par adreses piešķiršanu” un pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos; LR 2015.gada 8.decembra MK noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.punkta 2.8. un 2.9.apakšpunktiem, kas nosaka, ka adresācijas objekts ir dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka (turpmāk – ēka); zemes vienība, uz kuras ir atļauts būvēt šo noteikumu 2.7. un 2.8. apakšpunktā minētos objektus (turpmāk – apbūvei paredzēta zemes vienība); 7.punktu, kurš nosaka, ka Adresācijas sistēma ir adreses un tās elementu veidošanas, piešķiršanas, maiņas, likvidācijas, adreses pieraksta formas precizēšanas un adreses pieraksta kārtība; 9.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Ināra Ņikuļina, Aigars Pušpurs, Valdis Zeltkalns, Pēteris Kalniņš, Vilnis Dzenis, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Arvīds Raciborskis, Juris Boldāns, Ivans Baranovs, Dmitrijs Usins, Ēriks Ločmelis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Mainīt transformatoru apakšstacijai TP-3261 ar kadastra apzīmējumu 3858 006 0480 005, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3858 006 0480 adresi no Pansionāta apbraucamā iela 1, Celmene, Kubulu pag., Balvu nov., LV-4566 uz Pansionāta apbraucamā iela 1A, Celmene, Kubulu pag., Balvu nov., LV-4566.

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.

3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei