66.§ Par zemes gabala - starpgabala “Kadiķīši”, Balvu pagasts, Balvu novads atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu

Kategorija: 17.12.2015., Protokols Nr.17
Trešdiena, 30 Decembris 2015
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 30 Decembris 2015 13:09

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, 1995.gada 19.jūlija Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro daļu, kas nosaka, ka pašvaldības manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā par iespējami augstāku cenu, 2002.gada 31.oktobra Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgās pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai, 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemes īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgrāmatā ierakstītu zemes starpgabalu, kas piegul viņu zemei, 9.panta otro daļu, kas nosaka, ka institūciju, kura organizē pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosaka pašvaldības dome, 2015.gada 12.marta Balvu novada Domes lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Kadiķīši”, Balvu pagastā izveidošanu un nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.4 23.§), ņemot vērā A.Ķ., personas kods ***, adrese *** iesniegumu un nekustamā īpašuma vērtētāja SIA “Dzieti” atskaiti, 2015.gada 10.decembra Finanšu komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Ināra Ņikuļina, Aigars Pušpurs, Valdis Zeltkalns, Pēteris Kalniņš, Vilnis Dzenis, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Arvīds Raciborskis, Juris Boldāns, Ivans Baranovs, Dmitrijs Usins, Ēriks Ločmelis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Atsavināt atklātā mutiskā izsolē nekustamo īpašumu “Kadiķīši”, Balvu pagasts, Balvu novads, kas sastāv no zemes gabala - starpgabala 0.4249 ha platībā kadastra Nr. 3846 008 0174 (kadastra apzīmējums 3846 008 0038) saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma sākumcenu EUR 800.00 (astoņi simti euro, 00 centi).

3. Noteikt maksāšanas līdzekli – 100% euro.

4. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Kadiķīši”, Balvu pagasts, Balvu novads izsoles noteikumus (2.pielikums).

5. Uzdot organizēt izsoli Balvu novada pašvaldības Īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai.

6. Uzdot Balvu novada pašvaldības Īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai rakstiski informēt zemes īpašniekus, kuru īpašumi robežojas ar lēmuma 1.punktā minēto īpašumu, par iespēju iegādāties minēto īpašumu atklātā izsolē.

1.pielikums

2.pielikums
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei