75.§ Par saistošo noteikumu Nr.17/2015 „Par Balvu novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanu” pieņemšanu

Kategorija: 17.12.2015., Protokols Nr.17
Trešdiena, 30 Decembris 2015
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 30 Decembris 2015 13:42

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.panta piekto daļu, kura paredz, ka novada dome pieņem saistošos noteikumus, kuros nosaka saistošo noteikumu publicēšanas vietu un saistošos noteikumus, kuros noteikta saistošo noteikumu publicēšanas vieta, publicē oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, 2015.gada 10.decembra Finanšu komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Ināra Ņikuļina, Aigars Pušpurs, Valdis Zeltkalns, Pēteris Kalniņš, Vilnis Dzenis, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Arvīds Raciborskis, Juris Boldāns, Ivans Baranovs, Dmitrijs Usins, Ēriks Ločmelis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Pieņemt saistošo noteikumu Nr.17/2015 „Par Balvu novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanu” projektu (1.pielikums).

2. Pieņemt zināšanai saistošo noteikumu Nr.17/2015 „Par Balvu novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanu” paskaidrojuma rakstu (2.pielikums).

3. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM).

4. Saistošos noteikumus pēc atzinuma saņemšanas no VARAM publicēt oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā „Balvu Novada Ziņas”, mājas lapā www.balvi.lv un izlikt redzamā vietā Balvu novada pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs, ja VARAM atzinumā nav izteikti iebildumi par saistošo noteikumu tiesiskumu vai atzinumu pašvaldība no VARAM mēneša laikā nav saņēmusi.

5. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

1.pielikums

2.pielikums
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei