78.§ Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības administrācijas amata vienību sarakstā

Kategorija: 17.12.2015., Protokols Nr.17
Trešdiena, 30 Decembris 2015
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 30 Decembris 2015 13:58

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome pieņem lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 2015.gada 10.decembra Finanšu komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 8 (Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Aigars Pušpurs, Pēteris Kalniņš, Vilnis Dzenis, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Arvīds Raciborskis), PRET – 4 (Juris Boldāns, Ivans Baranovs, Ēriks Ločmelis, Dmitrijs Usins), ATTURAS – 2 (Ināra Ņikuļina, Valdis Zeltkalns), Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Mainīt Balvu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas nosaukumu uz “Saimnieciskā nodaļa”.

2. Likvidēt Balvu novada pašvaldības administrācijā amata vienību „Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs” – 1 amata vienība.

3. Izveidot “Saimnieciskajā nodaļā” amata vienības:
3.1. “Nodaļas vadītājs – pilsētas pārvaldnieks” – 1 amata vienība;
3.2. “Speciālists mājokļu jautājumos” – 1 amata vienība.

4. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības administrācijas amata vienību sarakstu jaunā redakcijā (pielikumā).

5. Lēmums stājas spēkā ar 2016.gada 1.februāri.

Pielikums
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei