82.§ Par izmaiņām Balvu novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas sastāvā

Kategorija: 17.12.2015., Protokols Nr.17
Trešdiena, 30 Decembris 2015
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 30 Decembris 2015 14:08

Izskatot Dzintras Tiltiņas 2015.gada 24.novembra iesniegumu ar lūgumu atbrīvot no Balvu novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas locekļa, komisijas sekretāra pienākumiem un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības komisijās, valdēs un darba grupās, 2015.gada 10.decembra Finanšu komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Ināra Ņikuļina, Aigars Pušpurs, Valdis Zeltkalns, Pēteris Kalniņš, Vilnis Dzenis, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Arvīds Raciborskis, Juris Boldāns, Ivans Baranovs, Dmitrijs Usins, Ēriks Ločmelis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Atbrīvot Dzintru Tiltiņu, personas kods ***, no Balvu novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas locekļa, komisijas sekretāra pienākumiem.

2. Ievēlēt Valentīnu Fedulovu, personas kods ***, par Balvu novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas locekli.

3. Noteikt, ka Dzīvokļu komisijas sekretāra pienākumus veic komisijas locekle Valentīna Fedulova.

4. Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā parakstīšanas.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei