86.§ Par grozījumu Balvu novada pašvaldības Tilžas internātpamatskolas maksas pakalpojumu cenrādī

Kategorija: 17.12.2015., Protokols Nr.17
Trešdiena, 30 Decembris 2015
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 30 Decembris 2015 14:14

Izskatot 2015.gada 3.decembra Tilžas internātpamatskolas direktores I.Bērzišas iesniegumu Nr.1-10/183 un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „b” apakšpunktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt maksu par pašvaldības dzīvojamā un nedzīvijamā fonda īri (nomu) un „g” apakšpunktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt maksu par citiem pakalpojumiem,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Ināra Ņikuļina, Aigars Pušpurs, Valdis Zeltkalns, Pēteris Kalniņš, Vilnis Dzenis, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Arvīds Raciborskis, Juris Boldāns, Ivans Baranovs, Dmitrijs Usins, Ēriks Ločmelis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Grozīt Balvu novada Domes 2013.gada 12.septembra lēmumu „Par Tilžas internātpamatskolas maksas pakalpojumu apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.13, 56.§), izsakot lēmuma pielikumu jaunā redakcijā (pielikumā).

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Tilžas internātpamatskolas direktoram.

Pielikums
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei