Budžets 2016

Kategorija: Budžets
Trešdiena, 27 Janvāris 2016
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 08 Februāris 2017 13:39

APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2016.gada 21.janvāra
lēmumu (sēdes prot. Nr.2, 1.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Balvos

2016.gada 21.janvārī                                                                             Nr.1/2016

 

PAR BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS 2016.GADA BUDŽETU

Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 46.pantu un likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantu

 

1. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 2016.gadam 13 221 917 euro apmērā saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus 2016.gadam 12 984 973 euro saskaņā 2. un 3.pielikumu.

3. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikumu uz 2016.gada 1.janvārī 995 775 euro apmērā, budžeta līdzekļu atlikumu uz gada beigām 666 606 euro apmērā saskaņā ar 4.pielikumu.

4. Apstiprināt piešķirtās mērķdotācijas Balvu novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldības speciālās izglītības iestāžu, pašvaldības profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalījumu no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.augustam saskaņā ar 5.pielikumu.

5. Apstiprināt piešķirtās mērķdotācijas Balvu novada pašvaldības interešu izglītības programmas un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalījumu no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.augustam saskaņā ar 6.pielikumu.

6. Apstiprināt piešķirtās mērķdotācijas pašvaldības izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalījumu no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.augustam saskaņā ar 7.pielikumu.

7. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības valsts dotācijas sadali 1.-4.klašu skolēnu ēdināšanai saskaņā ar 8.pielikumu.

8. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības dotācijas sadali 5.-10.skolēnu, 5.-6.gadīgo pusdienu, internāta skolēnu ēdināšanai saskaņā ar 9.pielikumu.

9. Apstiprināt Balvu Kultūras un atpūtas centra kultūras pasākumu plānu 2016.gadam saskaņā ar 10.pielikumu.

10. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības Sporta centra pasākumu plānu 2016.gadam saskaņā ar 11.pielikumu.

11. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības sporta izlašu komandu sporta pasākumu plānu 2016.gadam saskaņā ar 12.pielikumu.

12. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības speciālā budžeta 2016.gada ieņēmumus 396 931 euro apmērā, līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 282 246 euro apmērā, izdevumus 538 389 euro apmērā un līdzekļu atlikumu uz gada beigām 140 778 euro apmērā saskaņā ar 13. un 13.A.pielikumu.

13. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības 2016.gada ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 1260 euro apmērā saskaņā ar 14.pielikumu.

14. Apstiprināt Valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu Balvu novada tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2016.gadā saskaņā ar 15.pielikumu.

15. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības plānoto aizņēmumu un saistību apmēru 2016.-2019.gadam saskaņā ar 16.pielikumu.

16. Balvu novada pašvaldības Centralizētajai grāmatvedībai finansēt budžeta institūcijas proporcionāli budžeta ieņēmumu izpildei.

17. Budžetu izpildītājiem 7 dienu laikā pēc saistošo noteikumu pieņemšanas iesniegt Balvu novada pašvaldības Finanšu un attīstības nodaļā 2016.gada budžeta ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes un nodrošināt efektīvu un racionālo pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstoši plānotajam.

18. Budžeta izpildītāji drīkst izdarīt grozījumus programmu finansēšanas plānos un tāmēs 3.pielikumā apstiprināto budžeta līdzekļu ietvaros, iesniedzot apstiprināšanai Balvu novada pašvaldības Finanšu un attīstības nodaļā. Šādu grozījumu rezultātā nedrīkst mainīt attiecīgajai programmai apstiprināto budžeta gada kopējo finansējumu, kā arī atalgojumu un kapitālos izdevumus.

19. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes pasākumu tāmi 2016.gadam saskaņā ar 18.pielikumu.

Pielikumā:
1.pielikums “Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2016.gadam (EUR)” uz 6 lapām;
2.pielikums “Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2016.gadam (EUR)” uz 7 lapām;
3.pielikums “Balvu novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (EUR)” uz 11 lapām;
4.pielikums “Balvu novada pašvaldības budžeta atlikumi uz 2016.gada 1.janvāri (EUR)” uz 2 lapām;
5.pielikums “Mērķdotācijas sadalījums Balvu novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldības speciālās izglītības iestāžu, pašvaldības profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.augustam (EUR)” uz 1 lapas;
6.pielikums “Mērķdotācijas sadalījums Balvu novada pašvaldības interešu izglītības programmas un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.augustam (EUR)” uz 1 lapas;
7.pielikums “Mērķdotācijas sadalījums – pašvaldības izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.augustam (EUR)”uz 1 lapas;
8.pielikums “Valsts budžeta dotācijas 1.-3.klašu ēdināšanai sadale 2015.gadam (EUR)” uz 1 lapas;
9.pielikums “Pašvaldības dotācija 5.-10. klašu skolēnu, 5.-6.gadīgo bērnu pusdienu, internāta skolēnu ēdināšanai 2016.gadā (janvāris-decembris) (EUR)” uz 1 lapas;
10.pielikums “Balvu Kultūras un atpūtas centra kultūras pasākumu plāns 2016.gadam” uz 9 lapām;
11.pielikums “Balvu Sporta centra pasākumu plāns 2016.gadam” uz 6 lapām;
12.pielikums “Balvu novada spora izlašu komandu sporta pasākumu plāns 2016.gadam” uz 4 lapām;
13.pielikums “Balvu novada pašvaldības speciālais budžets 2016.gadam (EUR)” uz 1 lapas;
13.A.pielikums “Balvu novada pašvaldības 2016.gada autoceļu finansējuma sadalījums (EUR)” uz 1 lapas;
14.pielikums “Balvu novada pašvaldības ziedojumi un dāvinājumi 2016.gadam (EUR)” uz 1 lapas;
15.pielikums “Valsts budžeta mērķdotācijas sadalījums Balvu novada tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2016.gadā (EUR)” uz 2 lapām;
16.pielikums “Balvu novada pašvaldības plānoto aizņēmumu un saistību apmērs 2016.-2019.gadam (EUR)” uz 12 lapām;
17.pielikums “Paskaidrojuma raksts par Balvu novada pašvaldības 2016.gada budžetu” uz 8 lapām;
18.pielikums “Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes pasākumu tāme 2016.gadam” uz 11 lapām.

Domes priekšsēdētājs 
A.Kazinovskis


Saistošie noteikumi:

Nr.16/2016 Grozījumi Balvu novada pašvaldības 21.01.2016. saistošajos noteikumos Nr.1/2016 „Par Balvu novada pašvaldības 2016.gada budžetu”

Nr.20/2016 Grozījumi Balvu novada pašvaldības 21.01.2016. saistošajos noteikumos Nr.1/2016 „Par Balvu novada pašvaldības 2016.gada budžetu”

Nr.21/2016 Grozījumi Balvu novada pašvaldības 21.01.2016. saistošajos noteikumos Nr.1/2016 „Par Balvu novada pašvaldības 2016.gada budžetu”

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei