3.§ Par Balvu novada pašvaldības Tilžas vidusskolas Vectilžas filiāles reorganizāciju

Kategorija: 11.02.2016., Protokols Nr.3
Pirmdiena, 15 Februāris 2016
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 17 Februāris 2016 14:42

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka, ka tikai pašvaldības dome var reorganizēt pašvaldības iestādes, 2016.gada 4.februāra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Ināra Ņikuļina, Aigars Pušpurs, Valdis Zeltkalns, Pēteris Kalniņš, Vilnis Dzenis, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Juris Boldāns, Ivans Baranovs, Svetlana Pavlovska, Ēriks Ločmelis, Dmitrijs Usins), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Veikt Tilžas vidusskolas Vectilžas filiāles iekšējo reorganizāciju, pārtraucot vispārējās un speciālās pamatizglītības programmu (1.-6.klases) īstenošanu, atstājot tajā pirmsskolas izglītības grupiņu.
2. Noteikt, ka reorganizācija ir jāpabeidz līdz 2016.gada 31.jūlijam.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītājai Norai Apīnei.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei