25.§ Par nekustamā īpašuma - zemes vienības un apbūves Liepu ielā 1B, Balvos, Balvu novadā atkārtotu atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu

Kategorija: 11.02.2016., Protokols Nr.3
Trešdiena, 17 Februāris 2016
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 17 Februāris 2016 14:57

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības; Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro daļu, kas nosaka, ka pašvaldības manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā par iespējami augstāku cenu; Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu, kas nosaka, ka publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta, 9.panta otro daļu, kas nosaka, ka institūciju, kura organizē pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosaka pašvaldības dome, 32.panta otrās daļas pirmo punktu, kas nosaka, ka pēc otrās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60 procentiem no nosacītās cenas, 2015.gada 14.maija Balvu novada Domes lēmumu “Par nekustamā īpašuma Liepu ielā 1B, Balvos, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.6, 37.§) un nekustamā īpašuma vērtētāja SIA “Dzieti” atskaiti, 2016.gada 4.februāra Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Aigars Pušpurs, Valdis Zeltkalns, Pēteris Kalniņš, Vilnis Dzenis, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Juris Boldāns, Ivans Baranovs, Svetlana Pavlovska, Ēriks Ločmelis, Dmitrijs Usins), PRET - nav, ATTURAS – 1 (Ināra Ņikuļina), Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Atkārtoti atsavināt, samazinot sākumcenu līdz 40%, atklātā mutiskā izsolē Balvu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Liepu ielā 1B, Balvos, Balvu novadā, kadastra Nr. 3801 001 0301, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3801 001 0301, 4141m2 platībā un četrām būvēm (garāžas ( kadastra apzīmējums 3801 001 0301 001), garāžas (kadastra apzīmējums 3801 001 0301 002), garāžas – atpūtas bloka (kadastra apzīmējums 3801 001 0301 003) un garāžas (kadastra apzīmējums 3801 001 0301 004)).
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma sākumcenu EUR 16 500.00 (sešpadsmit tūkstoši pieci simti euro, 00 centi).
3. Noteikt maksāšanas līdzekli – 100% euro.
4. Apstiprināt nekustamā īpašuma Liepu iela 1B, Balvos, Balvu novadā atkārtotas izsoles noteikumus (pielikumā).
5. Uzdot organizēt izsoli Balvu novada pašvaldības Īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai.

Pielikums

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei