29.§ Par Balvu novada pašvaldības Bērzpils pagasta pārvaldes automašīnas ZIL-133G norakstīšanu

Kategorija: 11.02.2016., Protokols Nr.3
Trešdiena, 17 Februāris 2016
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 17 Februāris 2016 14:42

Izskatot Balvu novada pašvaldības Bērzpils pagasta pārvaldes 2015.gada 9.septembra iesniegumu par automašīnas ZIL-133G, valsts Nr.70-10 LAR (Nr.70-10 ЛАР) norakstīšanu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 19.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt kārtību, kādā veicami darījumi ar pašvaldības kustāmo mantu un sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta G.Caunes 2015.gada 4.decembra transportlīdzekļa vērtēšanas aktu, 2016.gada 4.februāra Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Ināra Ņikuļina, Aigars Pušpurs, Valdis Zeltkalns, Pēteris Kalniņš, Vilnis Dzenis, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Juris Boldāns, Ivans Baranovs, Svetlana Pavlovska, Ēriks Ločmelis, Dmitrijs Usins), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Atļaut norakstīt Balvu novada pašvaldības Bērzpils pagasta pārvaldes automašīnu ZIL-133G, valsts Nr.70-10 LAR (Nr.70-10 ЛАР), šasijas numurs 65355, atlikusī bilances vērtība EUR 0,00 (nulle euro, 00 centi).
2. Lēmuma 1.punktā norakstīto transportlīdzekli realizēt metāllūžņu savākšanas uzņēmumā un ieņēmumus ieskaitīt Balvu novada pašvaldības budžetā.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei