17.§ Par Balvu pamatskolas adreses maiņu

Kategorija: 08.04.2010., Protokols Nr.7
Ceturtdiena, 03 Jūnijs 2010
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 23 maijs 2012 13:58

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 8.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība var izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes un 27.punktu, kas nosaka, ka dome pieņem lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, kā arī sakarā ar Balvu 2.pamatskolas reorganizāciju, pievienojot to Balvu pamatskolai ar 2010.gada 01.septembri,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 15 (Jānis Trupovnieks, Pēteris Ozoliņš, Aivars Kindzuls, Ināra Ņikuļina, Pēteris Kalniņš, Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Egons Salmanis, Normunds Dimitrijevs, Ivans Baranovs, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Svetlana Pavlovska, Sandis Puks, Līga Kozlovska), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Noteikt ar 2010.gada 01.septembri Balvu pamatskolas juridisko adresi - Partizānu ielā 16, Balvi, Balvu novads, LV-4501.

2. Uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai un Balvu pamatskolas direktorei Mārai Pimanovai līdz 2010.gada 01.septembrim organizēt iestādes pārcelšanos uz lēmuma 1.punktā norādīto adresi.

3. Uzdot Balvu pamatskolas direktorei Mārai Pimanovai reģistrēt iestādes juridiskās adreses maiņu Valsts ieņēmuma dienestā un veikt grozījumus iestādes darbinieku darba līgumos LR Darba likuma noteiktajā kārtībā.

4. Uzdot Balvu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistei Solvitai Avotiņai ievietot Balvu novada pašvaldības laikrakstā „Balvu Novada ziņas” informāciju par Balvu pamatskolas juridiskās adreses maiņu.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei