16.§ Par Balvu vakara (maiņu) vidusskolas reorganizāciju

Kategorija: 08.04.2010., Protokols Nr.7
Ceturtdiena, 03 Jūnijs 2010
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 23 maijs 2012 13:57

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 4.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.), 21.panta 1.daļas 8.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes, Izglītības likuma 23.panta 2.daļu, kas nosaka, ka pašvaldību izglītības iestādes dibina, reorganizē un likvidē pašvaldības, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju vai attiecīgās nozares ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju, Vispārējās izglītības likuma 7.panta 2.daļu, kas nosaka, ka izglītības iestādi reorganizē un likvidē dibinātājs, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, un Balvu novada izglītības attīstības programmu (apstiprināta Balvu novada pašvaldības Domes 2010.gada 25.februāra sēdē, protokols Nr.4, 27.§), kā arī lai optimizētu Balvu novada izglītības iestādes, izveidojot optimālu un kvalitatīvu izglītības sistēmu Balvu novadā un nodrošinātu Balvu novada pašvaldības finanšu līdzekļu racionālu un efektīvu izmantošanu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 15 (Jānis Trupovnieks, Pēteris Ozoliņš, Aivars Kindzuls, Ināra Ņikuļina, Pēteris Kalniņš, Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Egons Salmanis, Normunds Dimitrijevs, Ivans Baranovs, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Svetlana Pavlovska, Sandis Puks, Līga Kozlovska), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Reorganizēt Balvu vakara (maiņu) vidusskolu, struktūrvienības Reģ.Nr.90009302831, juridiskā adrese Partizānu ielā 16, Balvi, Balvu nov., LV-4501, pievienojot to Balvu Amatniecības vidusskolai, struktūrvienības Reģ.Nr.90009302808, juridiskā adrese Vidzemes ielā 26, Balvi, Balvu nov., LV-4501.

2. Balvu vakara (maiņu) vidusskolas reorganizāciju uzsākt ar 2010.gada 01.jūniju un pabeigt līdz 2010.gada 31.augustam.

3. Noteikt, ka Balvu Amatniecības vidusskola ir Balvu vakara (maiņu) vidusskolas funkciju, tiesību, saistību, mantas, finanšu līdzekļu un lietvedības pārņēmējs.

4. Noteikt, ka pēc Balvu vakara (maiņu) vidusskolas reorganizācijas, Balvu vakara (maiņu) vidusskolas īstenotās izglītības programmas ar 2010.gada 01.septembri tiks īstenotas Balvu Amatniecības vidusskolā.

5. Uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai līdz 2010.gada 01.maijam izveidot Balvu vakara (maiņu) vidusskolas reorganizācijas komisiju, kuras uzdevums ir nodrošināt materiālo vērtību un finanšu līdzekļu inventarizāciju, kā arī finanšu līdzekļu, mantas, saistību un lietvedības nodošanu Balvu Amatniecības vidusskolai, un apstiprināt reorganizācijas komisijas nolikumu.

6. Uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai 2 darba dienu laikā pēc šī lēmuma stāšanās spēkā brīdināt Balvu vakara (maiņu) vidusskolas direktori Antru Eizāni par izglītības iestādes reorganizāciju un informēt to par iespējamiem grozījumiem darba līgumā vai iespējamo darba līguma uzteikumu saskaņā ar Darba likuma 101.panta 1.daļas 9.punktu sakarā ar darbinieku skaita samazināšanu.

7. Uzdot Balvu vakara (maiņu) vidusskolas direktorei Antrai Eizānei 5 darba dienu laikā pēc šī lēmuma stāšanās brīdināt savus darbiniekus par izglītības iestādes reorganizāciju un veikt nepieciešamās darbības reorganizācijas nodrošināšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8. Uzdot Balvu vakara (maiņu) vidusskolas direktorei Antrai Eizānei līdz 2010.gada 31.augustam sakārtot visus skolas pastāvīgi un ilgtermiņā glabājamos dokumentus un personāla dokumentus saskaņā ar Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas prasībām.

9. Uzdot Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītājai Ivetai Tiltiņai lēmumu par Balvu vakara (maiņu) vidusskolas reorganizāciju nosūtīt LR Izglītības un zinātnes ministrijai saskaņošanai.

10. Noteikt, ka par lēmuma izpildi atbildīga ir Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvalde.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei