14. § Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja vietniecei Inārai Ņikuļinai

Kategorija: 22.04.2010., Protokols Nr.8
Pirmdiena, 07 Jūnijs 2010
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 23 maijs 2012 15:04

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta 1.daļu, kas nosaka, ka pašvaldības amatpersonām piešķir ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu, kura ilgums ir četras kalendāra nedēļas, neskaitot svētku dienas, Balvu novada pašvaldības Darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 4.2.punktu, kas nosaka, ka domes priekšsēdētāja vietniekam tiek apmaksāts ikgadējs atvaļinājums, kura ilgums, neieskaitot svētku dienas, ir četras kalendārās nedēļās, un papildatvaļinājums, kura ilgums ir 6 (sešas) darba dienas, Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja vietnieces Ināras Ņikuļinas 2010.gada 19.aprīļa iesniegumu, kurā lūdz piešķirt ikgadējo atvaļinājumu ar 2010.gada 26.aprīli,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 14 (Jānis Trupovnieks, Ināra Ņikuļina, Andris Kazinovskis, Sandis Puks, Raimonda Bombāns, Aivars Kindzuls, Pēteris Kalniņš, Normunds Dimitrijevs, Ivans Baranovs, Svetlana Pavlovska, Pēteris Ozoliņš, Egons Salmanis, Sarmīte Cunska, Anita Petrova), PRET- nav, ATTURAS- nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

Piešķirt Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja vietniecei Inārai Ņikuļinai ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu četras kalendāra nedēļas no 2010.gada 26.aprīļa līdz 2010.gada 27.maijam (ieskaitot) par nostrādāto laika periodu no 2009.gada 01.jūlija līdz 2010.gada 30.jūnijam un papildatvaļinājumu 6 (sešas) darba dienas no 2010.gada 28.maija līdz 2010.gada 4.jūnijam (ieskaitot).
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei