22.§ Par nekustamā īpašuma „Veldres”, Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai

Kategorija: 15.09.2016., Protokols Nr.12
Pirmdiena, 19 Septembris 2016
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 21 Septembris 2016 09:58

Izskatot P.M., personas kods ***, adrese ***, pilnvarotās personas L.R. 2016. gada 16.augusta iesniegumu par zemes iegādi, pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā, 2002.gada 31.oktobra Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, kas nosaka, ka persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums; 9.panta otro daļu, kas nosaka, ka institūciju, kura organizē atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosaka atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija, 2011.gada 1.februāra MK noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.7.punktu, kas nosaka, ka pēc atsavināšanas ierosinājuma reģistrēšanas un noteikumos minēto dokumentu saņemšanas, atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija pieņem lēmumu par publiskas personas nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai vai par pamatotu atsavināšanas ierosinājuma atteikumu,, 2016.gada 8.septembra Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 10 (Sarmīte Cunska, Egons Salmanis, Valdis Zeltkalns, Aigars Pušpurs, Aivars Kindzuls, Vilnis Dzenis, Arvīds Raciborskis, Svetlana Pavlovska, Ēriks Ločmelis, Ivans Baranovs), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu „Veldres”, Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā ar kadastra numuru 3848 003 0189, 1,7 ha platībā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3848 001 0106, 1,2 ha platībā un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3848 003 0089, 0,5 ha platībā, saskaņā ar izkopējumu no Bērzkalnes pagasta kadastra kartes (pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.
2. Uzdot Saimnieciskajai nodaļai veikt nepieciešamās darbības nekustamā īpašuma “Veldres”, Bērzkalnes pag., Balvu nov., reģistrēšanai zemesgrāmatā uz Balvu novada pašvaldības vārda.
3. Uzdot Īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijai pasūtīt tirgus vērtības noteikšanas lietu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.
5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei