8.§ Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanu Balvu novada Kubulu pagasta teritorijā

Kategorija: 22.04.2010., Protokols Nr.8
Pirmdiena, 07 Jūnijs 2010
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 23 maijs 2012 14:33

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punktu, kas nosaka, ka dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības ūdensvada un kanalizācijas lietošanu un 27.punktu, kas nosaka, ka dome pieņem lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 14 (Jānis Trupovnieks, Ināra Ņikuļina, Andris Kazinovskis, Sandis Puks, Raimonda Bombāns, Aivars Kindzuls, Pēteris Kalniņš, Normunds Dimitrijevs, Ivans Baranovs, Svetlana Pavlovska, Pēteris Ozoliņš, Egons Salmanis, Sarmīte Cunska, Anita Petrova), PRET- nav, ATTURAS- nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Noteikt, ka ūdenssaimniecības sabiedriskie pakalpojumi Kubulu pagasta teritorijā ir:
1.1. ūdens ieguve, attīrīšana un novadīšana pa centrālo ūdensapgādes tīklu līdz patērētājam;
1.2. notekūdeņu savākšana un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, attīrīšana un novadīšana līdz iztekai ūdenstilpē.

2. Ūdenssaimniecības maksas pakalpojumu tarifus nosaka Balvu novada pašvaldības dome. Kubulu pagastu pārvaldes komunālā daļa ir atbildīga par pamatojošās informācijas sagatavošanu tarifu izmaiņu veikšanai. Šī lēmuma pieņemšanas brīdī Kubulu pagasta administratīvajā teritorijā ir spēkā noteiktie tarifi, kas ir apstiprināti 2008.gada 30.maija Kubulu pagasta padomes lēmumu „Par ūdens un kanalizācijas maksas paaugstināšanu” (protokols Nr.5, 9.§).

3. Precizēt Kubulu pagasta padomes 2008.gada 30.maija lēmuma „Par ūdens un kanalizācijas maksas paaugstināšanu” (protokols Nr.5, 9.§) 3.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„3. Apstiprināt dzeramā ūdens normu 2 m3 uz vienu iedzīvotāju mēnesī”.

4. Papildināt Kubulu pagasta padomes 2008.gada 30.maija lēmuma „Par ūdens un kanalizācijas maksas paaugstināšanu” (protokols Nr.5, 9.§) 4.punktu ar tekstu šādā redakcijā:
„Apstiprināt kanalizācijas ūdens novadīšanas normu 2 m3 uz vienu iedzīvotāju mēnesī.”.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei