37.§ Par Vienošanos par 2008.gada 19.septembra Līgumā Nr.1/103 par piešķirtās stipendijas maksāšanas kārtību paredzēto saistību izpildi

Kategorija: 15.09.2016., Protokols Nr.12
Pirmdiena, 19 Septembris 2016
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 21 Septembris 2016 09:58

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 10 (Sarmīte Cunska, Egons Salmanis, Valdis Zeltkalns, Aigars Pušpurs, Aivars Kindzuls, Vilnis Dzenis, Arvīds Raciborskis, Svetlana Pavlovska, Ēriks Ločmelis, Ivans Baranovs), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

Neizskatīt jautājumu „Par Vienošanos par 2008.gada 19.septembra Līgumā Nr.1/103 par piešķirtās stipendijas maksāšanas kārtību paredzēto saistību izpildi”.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei