39.§ Par amatu savienošanas atļauju Aigaram Pušpuram

Kategorija: 15.09.2016., Protokols Nr.12
Pirmdiena, 19 Septembris 2016
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 21 Septembris 2016 09:58

Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 24.punktu, 6.pantu, 7.panta sesto daļu, 2016.gada 8.septembra Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 9 (Sarmīte Cunska, Egons Salmanis, Valdis Zeltkalns, Aivars Kindzuls, Vilnis Dzenis, Arvīds Raciborskis, Svetlana Pavlovska, Ēriks Ločmelis, Ivans Baranovs), PRET - nav, ATTURAS – nav, atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajai daļai, jautājuma lemšanā nepiedalās Aigars Pušpurs Balvu novada Dome NOLEMJ:

Pieņemt lēmumu par amatu savienošanas atļauju Aigaram Pušpuram (lēmums (administratīvais akts) pielikumā).

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei