43.§ Par adreses piešķiršanu telpu grupai Bērzpils ielā 4, Balvos, Balvu novadā

Kategorija: 15.09.2016., Protokols Nr.12
Pirmdiena, 19 Septembris 2016
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 21 Septembris 2016 09:58

Izskatot E.L., personas kods ***, adrese ***, 2016.gada 12.septembra iesniegumu par adreses piešķiršanu un pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 2015.gada 8.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 25.1. punktu, kas nosaka, ka apvienojot vairākas telpu grupas, saglabā numuru, kas piešķirts vienai no apvienotajām telpu grupām, pārējo ēkas telpu grupu numerāciju nemaina; ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 10 (Sarmīte Cunska, Egons Salmanis, Valdis Zeltkalns, Aigars Pušpurs, Aivars Kindzuls, Vilnis Dzenis, Arvīds Raciborskis, Svetlana Pavlovska, Ēriks Ločmelis, Ivans Baranovs), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Pēc telpu grupu Bērzpils iela 4-1, Balvi, Balvu nov., LV-4501 ar kadastra apzīmējumu 3801 003 0505 001 001, Bērzpils iela 4-2, Balvi, Balvu nov., LV-4501 ar kadastra apzīmējumu 3801 003 0505 001 002, Bērzpils iela 4-3, Balvi, Balvu nov., LV-4501 ar kadastra apzīmējumu 3801 003 0505 001 003 un Bērzpils iela 4-4, Balvi, Balvu nov., LV-4501 ar kadastra apzīmējumu 3801 003 0505 001 004 apvienošanas piešķirt vienu kopējo adresi Bērzpils iela 4-1, Balvi, Balvu nov., LV-4501.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei