4.§ Par adrešu likvidāciju

Kategorija: 22.04.2010., Protokols Nr.8
Pirmdiena, 07 Jūnijs 2010
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 29 Septembris 2011 15:48

Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 2009.gada 3.novembra LR MK noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 5. punktu, kas nosaka, ka adresācijas sistēma ir adreses un tās elementu veidošanas, piešķiršanas, maiņas, likvidācijas, adreses pieraksta formas precizēšanas un adreses pieraksta kārtība, 2.11., 23., 24.punktiem, kas nosaka, ka, numuru telpu grupai piešķir, pamatojoties uz būvprojektu vai ēkas īpašnieka (valdītāja) sniegto informāciju, numurus telpu grupām piešķir, sākot no ēkas kreisās malējās kāpņu telpas augošā secībā no zemākā stāva uz augstāko stāvu, vienā ēkā telpu grupas numuri nedrīkst atkārtoties,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 14 (Jānis Trupovnieks, Ināra Ņikuļina, Andris Kazinovskis, Sandis Puks, Raimonda Bombāns, Aivars Kindzuls, Pēteris Kalniņš, Normunds Dimitrijevs, Ivans Baranovs, Svetlana Pavlovska, Pēteris Ozoliņš, Egons Salmanis, Sarmīte Cunska, Anita Petrova), PRET- nav, ATTURAS- nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Likvidēt adreses, jo nav adresācijas objekta:
1.1. Tirgus iela 1 - 4, Balvi;
1.2. Tirgus iela 1 - 13, Balvi;
1.3. Tirgus iela 1 - 14, Balvi;
1.4. Tirgus iela 1 - 15, Balvi;
1.5. Tirgus iela 1 - 16, Balvi;
1.6. Ezera iela 18 - 37, Balvi;
1.7. Vidzemes iela 12 - 2, Balvi;
1.8. Baznīcas iela 19 - 1, Balvi;
1.9. Baznīcas iela 19 - 2, Balvi;
1.10. Brīvības iela 66 - 2, Balvi;
1.11. Brīvības iela 66 - 31, Balvi;
1.12. Brīvības iela 66 - 32, Balvi;
1.13. Bērzpils iela 8 - 5, Balvi;
1.14. Brīvības iela 37 - 1, Balvi;
1.15. Brīvības iela 37 - 2, Balvi;
1.16. Brīvības iela 37 - 3, Balvi;
1.17. Brīvības iela 37 - 5, Balvi;
1.18. Brīvības iela 37 - 6, Balvi;
1.19. Brīvības iela 37 - 7, Balvi;
1.20. Brīvības iela 37 - 8, Balvi;
1.21. Brīvības iela 37 - 9, Balvi;
1.22. Alejas iela 2 – 4, Balvi;
1.23. Alejas iela 2 – 6, Balvi;
1.24. Alejas iela 2 – 7, Balvi;
1.25. Grūšļeva, Dīķmalas – 13, Briežuciema pag.;
1.26. Grūšļeva, Dīķmalas – 14, Briežuciema pag.;
1.27. Grūšļeva, Dīķmalas – 15, Briežuciema pag.;
1.28. Grūšļeva, Dīķmalas – 16, Briežuciema pag.;
1.29. Grūšļeva, Dīķmalas – 17, Briežuciema pag.;
1.30. Grūšļeva, Dīķmalas – 18, Briežuciema pag.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei