3.§ Par erotiska un pornogrāfiska rakstura filmu tirdzniecību un nomu

Kategorija: 22.04.2010., Protokols Nr.8
Pirmdiena, 07 Jūnijs 2010
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 29 Septembris 2011 15:47

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kurš nosaka, ka dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, LR Ministru kabineta 2001.gada 20.novembra noteikumu Nr.487 „Filmu izplatīšanas noteikumi” 5.punktu, kurš nosaka, ka pornogrāfisku filmu izplatīšanu un publisku demonstrēšanu noteiktā izplatīšanas vietā saskaņo ar vietējo pašvaldību, 7.7.apakšpunktu, kurš nosaka, pornogrāfisku filmu izplatīšanai noteiktā vietā filmu izplatītājs iesniedz saskaņojumu ar pašvaldību, kuras teritorijā atrodas pornogrāfisko filmu izplatīšanas vieta un ņemot vērā SIA „ANANASS” (reģistrācijas Nr. 43402000629) valdes locekļa A.Mežala 2010.gada 14.aprīļa iesniegumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 14 (Jānis Trupovnieks, Ināra Ņikuļina, Andris Kazinovskis, Sandis Puks, Raimonda Bombāns, Aivars Kindzuls, Pēteris Kalniņš, Normunds Dimitrijevs, Ivans Baranovs, Svetlana Pavlovska, Pēteris Ozoliņš, Egons Salmanis, Sarmīte Cunska, Anita Petrova), PRET- nav, ATTURAS- nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

Atļaut SIA „ANANASS”, reģistrācijas Nr. LV43402000629, erotiska un pornogrāfiska rakstura produkcijas, videokasešu un DVD formā, tirdzniecību un nomu Balvos, Bērzpils ielā 1.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei