Budžets 2017

Kategorija: Budžets
Trešdiena, 08 Februāris 2017
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 20 Februāris 2018 15:24

APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2017.gada 19.janvāra lēmumu
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Balvos

2017.gada 19.janvārī
Nr.1/2017

PAR BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS 2017.GADA BUDŽETU

Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 46.pantu un likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantu

1. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 2017.gadam 13 980 403 euro apmērā saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus 2017.gadam 14 981 648 euro saskaņā 2. un 3.pielikumu.

3. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikumu uz 2017.gada 1.janvārī 1 283 328 euro apmērā, budžeta līdzekļu atlikumu uz gada beigām 539 436 euro apmērā saskaņā ar 4.pielikumu.

4. Apstiprināt piešķirtās mērķdotācijas Balvu novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldības speciālās izglītības iestāžu, pašvaldības profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalījumu no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.augustam saskaņā ar 5.pielikumu.

5. Apstiprināt piešķirtās mērķdotācijas Balvu novada pašvaldības interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalījumu no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.augustam saskaņā ar 6.pielikumu.

6. Apstiprināt piešķirtās mērķdotācijas pašvaldības izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalījumu no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.augustam saskaņā ar 7.pielikumu.

7. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības valsts dotācijas sadali 1.-4.klašu skolēnu ēdināšanai saskaņā ar 8.pielikumu.

8. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības dotācijas sadali 5.-10.skolēnu, 5.-6.gadīgo pusdienu, internāta skolēnu ēdināšanai saskaņā ar 9.pielikumu.

9. Apstiprināt Balvu Kultūras un atpūtas centra kultūras pasākumu plānu 2017.gadam saskaņā ar 10.pielikumu.

10. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības Sporta centra pasākumu plānu 2017.gadam saskaņā ar 11.pielikumu.

11. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības sporta izlašu komandu sporta pasākumu plānu 2017.gadam saskaņā ar 12.pielikumu.

12. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības speciālā budžeta 2017.gada ieņēmumus 398 931 euro apmērā, līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 183 981 euro apmērā, izdevumus 514 693 euro apmērā un līdzekļu atlikumu uz gada beigām 68 219 euro apmērā saskaņā ar 13. un 13.A.pielikumu.

13. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības 2017.gada ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 1591 euro apmērā saskaņā ar 14.pielikumu.

14. Apstiprināt Valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu Balvu novada tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2016.gadā saskaņā ar 15.pielikumu.

15. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības plānoto aizņēmumu un saistību apmēru 2017.-2020.gadam saskaņā ar 16.pielikumu.

16. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes pasākumu tāmi 2017.gadam saskaņā ar 17.pielikumu.

17. Apstiprināt piešķirtās mērķdotācijas Valsts budžeta finansējuma sadalījums mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei Balvu novada pašvaldības pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēm 2017.gadam saskaņā ar 18.pielikumu.

18. Balvu novada pašvaldības Centralizētajai grāmatvedībai finansēt budžeta institūcijas proporcionāli budžeta ieņēmumu izpildei.

19. Budžetu izpildītājiem 7 dienu laikā pēc saistošo noteikumu pieņemšanas iesniegt Balvu novada pašvaldības Finanšu un attīstības nodaļā 2017.gada budžeta ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes un nodrošināt efektīvu un racionālo pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstoši plānotajam.

20. Budžeta izpildītāji drīkst izdarīt grozījumus programmu finansēšanas plānos un tāmēs 3.pielikumā apstiprināto budžeta līdzekļu ietvaros, iesniedzot apstiprināšanai Balvu novada pašvaldības Finanšu un attīstības nodaļā. Šādu grozījumu rezultātā nedrīkst mainīt attiecīgajai programmai apstiprināto budžeta gada kopējo finansējumu, kā arī atalgojumu un kapitālos izdevumus.

Pielikumā:

1.pielikums “Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2017.gadam (EUR)” uz 6 lapām;
2.pielikums “Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2017.gadam (EUR)” uz 10 lapām;
3.pielikums “Balvu novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (EUR)” uz 14 lapām;
4.pielikums “Balvu novada pašvaldības budžeta atlikumi uz 2017.gada 1.janvāri (EUR)” uz 2 lapām;
5.pielikums “Mērķdotācijas sadalījums Balvu novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldības speciālās izglītības iestāžu, pašvaldības profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.augustam (EUR)” uz 1 lapas;
6.pielikums “Mērķdotācijas sadalījums Balvu novada pašvaldības interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.augustam (EUR)” uz 1 lapas;
7.pielikums “Mērķdotācijas sadalījums – Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.augustam (EUR)”uz 1 lapas;
8.pielikums “Valsts budžeta dotācijas 1.-4.klašu ēdināšanai sadale 2017.gadam (EUR)” uz 1 lapas;
9.pielikums “Pašvaldības dotācija 5.-10. klašu skolēnu, 5.-6.gadīgo bērnu pusdienu, internāta skolēnu ēdināšanai 2017.gadā (EUR)” uz 1 lapas;
10.pielikums “Balvu Kultūras un atpūtas centra kultūras pasākumu plāns 2017.gadam” uz 5 lapām;
11.pielikums “Balvu Sporta centra pasākumu plāns 2017.gadam” uz 12 lapām;
12.pielikums “Balvu novada spora izlašu komandu sporta pasākumu plāns 2017.gadam” uz 5 lapām;
13.pielikums “Balvu novada pašvaldības speciālais budžets 2017.gadam (EUR)” uz 1 lapas;
13.A.pielikums “Balvu novada pašvaldības 2017.gada autoceļu finansējuma sadalījums (EUR)” uz 1 lapas;
14.pielikums “Balvu novada pašvaldības ziedojumi un dāvinājumi 2017.gadam (EUR)” uz 1 lapas;
15.pielikums “Valsts budžeta mērķdotācijas sadalījums Balvu novada tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2017.gadā (EUR)” uz 2 lapām;
16.pielikums “Balvu novada pašvaldības plānoto aizņēmumu un saistību apmērs 2017.-2020.gadam (EUR)” uz 10 lapām;
17.pielikums “Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes pasākumu plāns 2017.gadam” uz 17 lapām;
18.pielikums “Valsts budžeta finansējuma sadalījums mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei Balvu novada pašvaldības pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēm 2017.gadā” uz 1 lapas.

 

Domes priekšsēdētājs
A.Kazinovskis

Saistošie noteikumi:

Nr.8/2017 Grozījumi Balvu novada domes 19.01.2017 saistošajos noteikumos Nr.1/2017 „Par Balvu novada pašvaldības 2017.gada budžetu”

Nr.15/2017 Grozījumi Balvu novada Domes 19.01.2017 saistošajos noteikumos Nr.1/2017 „Par Balvu novada pašvaldības 2017.gada budžetu”

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Titulbilde

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei