2.§ Par Balvu novada pašvaldības 2016.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

Kategorija: 21.06.2017., Protokols Nr.8
Trešdiena, 28 Jūnijs 2017
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 28 Jūnijs 2017 11:22

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var apstiprināt gada publisko pārskatu, LR Likuma par budžetu un finanšu vadību 14.panta trešo daļu, LR Ministru kabineta 05.05.2010. noteikumu Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” 4., 12. un 16.punktu, kas nosaka gada publiskā pārskata saturu un kārtību, kādā pašvaldības sagatavo un apstiprina gada publisko pārskatu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 11 (Ivans Baranovs, Pēteris Kalniņš, Inta Kaļva, Andris Kazinovskis, Aivars Kindzuls, Tālis Korlašs, Aija Mežale, Svetlana Pavlovska, Anita Petrova, Aigars Pušpurs, Egons Salmanis), PRET - nav, ATTURAS – 4 (Sandis Puks, Sandra Kindzule, Eva Smirnova, Jānis Zakarīts), Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības 2016.gada publisko pārskatu (pielikumā).
2. Uzdot Sabiedrisko attiecību un informācijas tehnoloģiju nodaļai Balvu novada pašvaldības 2016.gada publisko pārskatu iesniegt LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.

Pielikums

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei