9.§ Par samaksas atcelšanu Balvu novada Domes deputātiem

Kategorija: 21.06.2017., Protokols Nr.8
Trešdiena, 28 Jūnijs 2017
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 28 Jūnijs 2017 11:21

Izskatot Balvu novada Domes deputāta Andra Kazinovska 2017.gada 16.jūnija iesniegumu, kurā deputāts A.Kazinovskis ar 2017.gada 16.jūniju atsakās no atlīdzības par deputāta un komiteju locekļa pienākumu pildīšanu un samaksas par darbu komisijās, kuru sastāvā ievēlēts, Balvu novada Domes deputātes Evas Smirnovas 2017.gada 21.jūnija iesniegumu, kurā deputāte E.Smirnova no 2017.gada 16.jūnija līdz 2017.gada 31.jūlijam atsakās no atlīdzības par deputāta un komiteju locekļa pienākumu pildīšanu un samaksas par darbu komisijās, kuru sastāvā ievēlēta, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12.punktu, kurš nosaka, ka tikai Dome var noteikt atlīdzību par deputāta pienākumu pildīšanu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Ivans Baranovs, Pēteris Kalniņš, Inta Kaļva, Sandra Kindzule, Aivars Kindzuls, Tālis Korlašs, Aija Mežale, Svetlana Pavlovska, Anita Petrova, Sandis Puks, Aigars Pušpurs, Egons Salmanis, Jānis Zakarīts), PRET - nav, ATTURAS – nav, atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajai daļai, jautājuma lemšanā nepiedalās Andris Kazinovskis, Eva Smirnova, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Atcelt ar 2017.gada 16.jūniju Balvu novada Domes deputātam Andrim Kazinovskim Balvu novada pašvaldības Amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 2.1.1.punktā paredzēto atlīdzību par deputāta pienākumu pildīšanu, kā arī Amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 8.1. un 8.1.1punktā paredzēto samaksu par darbu Domes komisijās, kuru sastāvā ievēlēts Andris Kazinovskis.
2. Atcelt no 2017.gada 16.jūnija līdz 2017.gada 31.jūlijam Balvu novada Domes deputātei Evai Smirnovai Balvu novada pašvaldības Amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 2.1.1.punktā paredzēto atlīdzību par deputāta pienākumu pildīšanu, kā arī Amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 8.1. un 8.1.1punktā paredzēto samaksu par darbu Domes komisijās, kuru sastāvā ievēlēta Eva Smirnova.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirekoram.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei