Apstiprināta Balvu novada attīstības programma 2018. – 2024.gadam

Kategorija: Sabiedrības līdzdalība
Trešdiena, 07 Februāris 2018
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 23 Marts 2018 12:48

Ar Balvu novada Domes 2018.gada 25.janvāra lēmumu (prot.Nr.1, 2.§.) apstiprināta Balvu novada attīstības programma 2018.-2024.gadam.

Balvu novada attīstības programma 2018.-2024.gadam (turpmāk Programma) ir Balvu novada pašvaldības vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kas nosaka novada attīstības prioritātes, rīcības virzienus un uzdevumus, kā arī to īstenotājus un finanšu resursus ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai.

Attīstības programma strukturēta četrās daļās, kā arī atsevišķās sadaļās veikts novada pašreizējais situācijas raksturojums un sniegts pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem:

I Stratēģiskā daļa – Balvu novada īss raksturojums, rīcības virzieni un uzdevumi, pašvaldības stratēģiskie uzstādījumi, dokumenta saskaņotība un pēctecība;
II Rīcības plāns – plānotās darbības uzdevumu izpildei, atbildīgie, īstenošanas termiņi;
III Investīciju plāns – investīciju projekti piecu gadu laika posmam;
IV Īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība – Programmas uzraudzības sistēmas uzdevumi, rādītāji, uzraudzības process, aktualizācija;
Pašreizējās situācijas raksturojums – Balvu novada vispārīgs raksturojums;
Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem – Programmas izstrādes un publiskās apspriešanas apraksts.

Balvu novada attīstības programma 2018.-2024.gadam pieejama:

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei