3.§ Par Balvu novada pašvaldības Bērzpils vidusskolas Krišjāņu filiāles reorganizāciju

Kategorija: 12.04.2018., Protokols Nr.4
Sestdiena, 21 Aprīlis 2018
Pēdējās izmaiņas: Sestdiena, 21 Aprīlis 2018 14:50

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka, ka tikai pašvaldības dome var reorganizēt pašvaldības iestādes un ņemot vērā, ka šis jautājums tika skatīts 2018.gada 12.februāra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas izbraukuma ārkārtas sēdē, kuras laikā tika uzklausīts Bērzpils vidusskolas vadības, Krišjāņu filiāles pedagogu un izglītojamo vecāku viedoklis, 2018.gada 5.aprīļa Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 10 (Aigars Pušpurs, Anita Petrova, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Andris Kazinovskis, Inta Kaļva, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Tālis Korlašs, Aija Mežale), PRET – 2 (Pēteris Kalniņš, Sandis Puks), ATTURAS – 3 (Eva Smirnova, Jānis Zakarīts, Sandra Kindzule), Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Veikt Bērzpils vidusskolas Krišjāņu filiāles iekšējo reorganizāciju, pārtraucot vispārējās pamatizglītības programmas (kods 21011111) un speciālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811) īstenošanu, atstājot tajā pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111).
2. Noteikt, ka reorganizācija ir jāpabeidz līdz 2018.gada 31.augustam.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītājam.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas