4.§ Par grozījumiem Tilžas internātpamatskolas nolikumā

Kategorija: 12.04.2018., Protokols Nr.4
Sestdiena, 21 Aprīlis 2018
Pēdējās izmaiņas: Sestdiena, 21 Aprīlis 2018 14:50

Izskatot Tilžas internātpamatskolas 2018.gada 16.marta iesniegumu Nr.1-9/49 ar lūgumu izdarīt grozījumus Tilžas internātpamatskolas nolikumā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus, 2018.gada 5.aprīļa Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 15 (Aigars Pušpurs, Anita Petrova, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Andris Kazinovskis, Inta Kaļva, Pēteris Kalniņš, Sandis Puks, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Tālis Korlašs, Aija Mežale, Eva Smirnova, Jānis Zakarīts), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

Izdarīt ar Balvu novada Domes 2009.gada 13.augusta lēmumu „Par Tilžas internātpamatskolas nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.8, 21.§) apstiprinātajā Tilžas internātpamatskolas nolikumā šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

“1. Tilžas internātpamatskola (tālāk tekstā – Skola) ir Balvu novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Dibinātājs) dibināta un pakļautībā esoša izglītības iestāde, kura īsteno vispārējo pirmskolas izglītības programmu, vispārējās pamatizglītības, speciālās pamatizglītības, un interešu izglītības programmas, un nodrošina izglītojamo diennakts uzturēšanos mācību iestādē.”.

2. Svītrot 9.2., 9.5. un 9.6.apakšpunktu.
3. Papildināt 9.punktu ar 9.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

“9.8. speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, izglītības programmas kods 21015911.”.

4. Izteikt 14.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

„14.5. Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanas kārtību Tilžas internātpamatskolā;”.

5. Izteikt 14.9. un 14.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

„14.9. Tilžas internātpamatskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību;
14.10. Kārtība kādā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē;”.

6. Izteikt 14.12. un 14.13.apakšpunktu šādā redakcijā:

„14.12. Arhīva reglamentu;
14.13. Ekspertu komisijas reglamentu;”.

7. Izteikt 14.15.apakšpunktu šādā redakcijā:

„14.15. Kārtību kādā skolā uzturas izglītojamo vecāki un citas personas;”.

8. Svītrot 14.16.apakšpunktu.
9. Papildināt 14.punktu ar 14.18. – 14.27.apakšpunktu:

“14.18 Iekšējās kārtības noteikumus par rīcību infekcijas slimību gadījumā pirmsskolas grupā;
14.19. Kārtību par vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret bērnu;
14.20. Iekšējos personas datu aizsardzības noteikumus;
14.21. Tilžas internātpamatskolas struktūrvienības „Ābeļzieds” reglamentu;
14.22. Administrācijas un tehnisko darbinieku darba samaksas noteikumus;
14.23. MYKOOB (elektroniskā žurnāla) lietošanas kārtību;
14.24. Dokumentu un arhīva pārvaldības kārtību;
14.25. Tilžas internātpamatskolas izglītojamo (bērnu) sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtību;
14.26. Tilžas internātpamatskolas struktūrvienības „Ābeļzieds” audzēkņu apmeklēšanas kārtību;
14.27. Tilžas internātpamatskolas atbalsta komandas darba reglamentu.”.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas